Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Oznakowanie baterii i akumulatorów


11 marca 2011

Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym zestawy oraz ogniwa guzikowe, powinny być oznakowane symbolem selektywnego zbierania, przedstawiający przekreślony pojemnik na odpady.

Symbol powinien zajmować co najmniej 3 % największej powierzchni bocznej baterii lub akumulatora lub zestawu, osiągając maksymalne wymiary 5 x 5 cm. W przypadku ogniw cylindrycznych symbol ten powinien zajmować co najmniej 1,5 % powierzchni baterii lub akumulatora, osiągając maksymalne wymiary 5 x 5 cm. W przypadku gdy wielkość baterii lub akumulatora lub zestawu jest taka, że symbol byłby mniejszy niż 0,5 x 0,5 cm, baterii i akumulatora lub zestawu nie oznacza się, a na opakowaniu umieszcza się symbol o wymiarze co najmniej 1 x 1 cm.

Wprowadzane do obrotu:
1) baterie i akumulatory, w tym zestawy, powinny być oznakowane:
a) symbolem chemicznym Cd, jeżeli zawierają powyżej 0,002 % wagowo kadmu,
b) symbolem chemicznym Pb, jeżeli zawierają powyżej 0,004 % wagowo ołowiu;
2) ogniwa guzikowe powinny być oznakowane symbolem chemicznym Hg, jeżeli zawierają powyżej 0,0005 % wagowo rtęci.

Zakazuje się wprowadzania do obrotu oraz dystrybucji i akumulatorów odpowiednio nie oznakowanych.

Informacja w ramach kampanii na rzecz prawidłowego zagospodarowania baterii i zużytych akumulatorów. Partnerem i zleceniodawcą kampanii jest Rocket Poland Sp. z o.o.