Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Ministerstwo wyjaśnia - jak uzyskać zezwolenie na transport odpadów


10 października 2006

Na internetowym forum Gazety Prawnej pojawiają się pytania dotyczące warunków otrzymywania zezwoleń na przewożenie i zbieranie odpadów.

Zamierzam założyć przedsiębiorstwo, które będzie zbierać i transportować odpady. Czy będzie mi potrzebne zezwolenie? Jeśli tak, to gdzie mogę je uzyskać i jakie dokumenty muszę zgromadzić?

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie ich zbierania lub transportu, jest obowiązany wcześniej uzyskać zezwolenie. Z tego obowiązku są zwolnieni jedynie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów wydaje starosta, po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz powiatowego inspektora sanitarnego. Starostą właściwym do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów jest starosta miejsca, w którym ma być prowadzona ta działalność. Jeśli chodzi o zezwolenie na transport, będzie nim starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów.

Zezwolenie ma formę decyzji administracyjnej wydawanej na wniosek, który powinien odpowiednio zawierać wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu, oznaczenie obszaru prowadzenia działalności, wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów, wskazanie sposobu i środków transportu odpadów. Konieczne jest też przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych, pozwalających należycie wykonywać taką działalność, i określenie przewidywanego okresu wykonywania działalności. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady, oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony.

Źródło: Gazeta Prawna

Źródło: Gazeta Prawna

« powrót