Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Gospodarka odpadami komunalnymi w powiecie żywieckim


Po przemianach ustrojowych i powstaniu samorządu lokalnego w 1990 roku miasto Żywiec podjęło próby pilotażowe segregacji odpadów komunalnych. W 1994 roku, wspólnie z 17 gminami, został przyjęty program gospodarki odpadami stałymi.

Realizator

BESKID Spółka z.o.o.
ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec
Telefon: (33) 860-22-72, 602364443;
email:prezes@beskid-eko.pl

Więcej informacji: http://www.otzo.most.org.pl/publikacje/praktyki/zywiec.htm

Wprowadzenie


Miasto Żywiec jest stolicą powiatu żywieckiego, położonego u zbiegu trzech granic: Polski, Czech i Słowacji. Żywiec liczy 33 tysiące mieszkańców. Cały powiat żywiecki ma 150 tysięcy mieszkańców. Po przemianach ustrojowych i powstaniu samorządu lokalnego w 1990 roku miasto Żywiec podjęło próby pilotażowe segregacji odpadów komunalnych. Pierwsze pojemniki na surowce wtórne rozstawione zostały w II połowie 1990 roku na osiedlach budynków wielorodzinnych. Rozpoczęcie zbiórki poprzedziła akcja plakatowa i ulotkowa. W przeciągu pierwszego roku większa część miasta została objęta zbiórką surowców wtórnych: szkła białego i kolorowego, drobnego złomu metali, papieru, tworzyw sztucznych. Wyniki były zachęcające. Przez dwa lata surowce wtórne były wydzielane przez mieszkańców bardzo solidnie. Surowce były czyste, a ich nagromadzenie rosło. W trzecim roku, kiedy całe miasto było objęte selektywną zbiórką odpadów, segregacja zaczęła się psuć: do pojemników na surowce wtórne wrzucano inne odpady, zwłaszcza popioły z domowych palenisk. Służby komunalne zmuszone były wypróżniać pojemniki z surowcami wtórnymi do samochodu z odpadami nieużytecznymi i kierować je na składowisko.

Spowodowało to zmniejszenie zaangażowania mieszkańców do segregacji. Ten, posiadający charakter akcji pilotażowej program prowadzony był do końca 1994 roku. Już w 1993 roku wraz z rozpoczęciem eksploatacji nowego składowiska, przedstawiciele władz samorządowych Żywca i gmin powiatu żywieckiego rozważali wprowadzenie nowego systemu. W 1994 roku, wspólnie z 17 gminami, został przyjęty program gospodarki odpadami stałymi. Program przewidywał m.in. utworzenie przez wszystkie zainteresowane gminy spółki "Beskid", która wybuduje zakład utylizacji odpadów, składający się z sortowni surowców wtórnych, kompostowni odpadów organicznych i składowiska odpadów komunalnych.

Realizacja programu


Spółka z o.o. "BESKID" została utworzona w wyniku porozumienia 18-tu gmin Żywiecczyzny w celu rozwiązania problemów gospodarki odpadami komunalnymi na ich terenie.
Spółka w latach 1995-1997 wybudowała zakład utylizacji w Żywcu przy ul. Kabaty, składający się ze stacji segregacji, składowiska i kompostowni, wykorzystując tanie źródła finansowania - dotacje, pożyczki preferencyjne, kredyty.Od stycznia 1995r gminy Spółki rozpoczęły realizację przyjętego programu gospodarki stałymi odpadami komunalnymi tj:

 • zmiana systemów gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych
 • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych "u źródeł" ich powstawania,
 • organizacja pośrednich stacji gromadzenia i doczyszczenia surowców.
 • wprowadzenie opłat za usuwanie odpadów
 • wprowadzenie kampanii informacyjnej wśród swoich mieszkańców

Udziałowcami Spółki "BESKID" są: miasto Żywiec, które obejmuje 51% udziałów, ponieważ zapewniło miejsce na budowę zakładu utylizacji na swoim terenie, oraz gminy Łodygowice, Lipowa, Jeleśnia, Rajcza, Szczyrk, Czernichów, Ślemień, Świnna, Łękawica, Gilowice, Węgierska Górka, Milówka, Radziechowy - Wieprz, Koszarawa, Ujsoły oraz Wilkowice i Buczkowice, obejmujące 29% udziałów proporcjonalnie do liczby mieszkańców, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (20 %).18 gmin należących do Spółki "BESKID" to prawie 1/3 powierzchni województwa bielskiego (1 130 km2), zamieszkała przez 175 000 osób. 31% tej powierzchni (35 tys. ha) to obszar Żywieckiego Parku Krajobrazowego ( gminy Jeleśnia, Świnna, Węgierska Górka, Milówka, Rajcza ). Centralną część rejonu zajmuje zbiornik retencyjny - Jezioro Żywieckie.

Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów


Doświadczenia omawianego okresu pilotażowego segregacji odpadów komunalnych w znacznym stopniu wpłynęły na decyzję o umieszczeniu we wspólnym programie gospodarki odpadami komunalnymi, przyjętym przez gminy Spółki "BESKID", segregacji odpadów komunalnych "u źródeł" ich powstawania. Surowce wtórne miały być segregowane przez mieszkańców i gromadzone w workach kolorowych z LDPE, odpady organiczne w brązowych pojemnikach kompostowych a odpady nieużyteczne w pojemnikach na balast (w gminach wiejskich przejściowo w czarnych workach).Pierwszą gminą (należącą do Spółki "BESKID"), która wprowadziła system segregacji była gmina Żywiec. Zestawy wieszakowo-workowe sfinansowane przez Urząd Miasta, rozdano za darmo właścicielom posesji oraz umieszczono w blokach mieszkaniowych na klatkach schodowych. Worki foliowe(podobnie jak wcześniej pojemniki) są odpowiednio oznakowane kolorystycznie i nadrukowane instrukcją segregowania:

 • biały - szkło białe
 • zielony - szkło kolorowe
 • niebieski - makulatura i szmaty
 • czerwony - puszki, drobny złom,
 • żółty - tworzywa sztuczne.

Ilość stanowisk z pojemnikami i kontenerami na surowce wtórne zmniejszono, a w dzielnicach o zabudowie jednorodzinnej zlikwidowano całkowicie. Zestaw wieszakowo-workowy wręczano tylko tym mieszkańcom, którzy mieli zawartą umowę na wywóz odpadów. Mieszkańcy zawierający nowe umowy otrzymywali pojemniki na balast w formie leasingu. Akcja ta spowodowała zdecydowany wzrost zawieranych umów na wywóz odpadów z posesji; z 20% na końcu 1993r. do 95% w 1996r. Odpady balastowe gromadzone są w pojemnikach SM 110, kontenerach PA 1100 i KP 7, a wywożone kubłówkami lub hakowcami.

Zestawy wieszakowo - workowe rozdano w grudniu 1994r., a w lutym 1995r. rozpoczęliśmy ich zbiórkę. Wywóz kolorowych worków z surowcami odbywa się samochodami ciężarowymi, skrzyniowymi lub w kontenerach KP 7 otwartych. W ramach rozpropagowania idei segregacji odpadów "u źródeł" ich powstawania ustalono dla wspólnego programu gospodarki odpadami, 2-letni okres promocyjny: koszty wywozu i wymiany worków na surowce wtórne pokrywa Urząd Miejski w Żywcu. Mieszkańcy płacą tylko za wywóz i składowanie odpadów balastowych. Obecnie dalej stosowana jest promocja za segregację odpadów.

Efekty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych za lata 1995-2001 w odniesieniu do wszystkich odpadów oraz dla grupy mieszkańców Żywca, objętych segregacją, przedstawiają załączone tabele z wykresami. Najlepsze wyniki osiągane są przez mieszkańców budynków jednorodzinnych w Żywcu. Kolejnym etapem realizacji założeń systemu selektywnej zbiórki jest wprowadzenie go w pozostałych gminach Spółki. Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów "u źródeł" ich powstawania w gminach wiejskich napotyka na większy opór ze strony mieszkańców, którzy do tej pory pozbywali się swoich odpadów na koszt Urzędów Gmin, wysypując je do kontenerów KP-7 rozstawionych z różną gęstością. Wprowadzenie stanowisk wieszakowo - workowych na gminy wiejskie rozpoczęto w lutym 1996 roku, dlatego efekty zbiórki surowców są skromniejsze niż w Żywcu. Zgodnie z założeniami, posesje w gminach wiejskich wyposażone są również w stanowiska workowo - wieszakowe. Oprócz ww. worków zastosowano dodatkowo worek w kolorze czarnym dla gromadzenia odpadów balastowych (nieużytecznych). W gminach zrezygnowano z systematycznej zbiórki makulatury, wprowadzając akcyjną jej zbiórkę.

W gminach przy wprowadzaniu systemu selektywnej zbiórki wprowadzono różne sposoby odpłatności:

 • ilościowy z promocją (na wzór Żywca)
 • ryczałtowy z upustem za segregację

Worki z surowcami wtórnymi z bliżej położonych gmin przywożone są wprost do zakładu Spółki "BESKID". Z gmin dalej położonych worki zwożone są na stacje przeładunkowe. Stacje przeładunkowe to zorganizowane miejsca gromadzenia odpadów składające się z kontenerów KP 7 odpowiednio pomalowanych i oznakowanych. Ilość tych stacji zależy od struktury zabudowy. Obecnie działają cztery takie stacje : w Milówce, w Szczyrku, w Jeleśni i w Wilkowicach. Ze stacji przeładunkowych wypełnione kontenery z poszczególnymi surowcami przewożone są na zakład utylizacji Spółki "BESKID".

W lipcu 1997 roku rozpoczęto na terenie Żywca wprowadzać stopniowo selektywną zbiórkę bioodpadu systemem specjalistycznych pojemników Schäfera. Zbiórkę wprowadzono najpierw na osiedlach budynków jednorodzinnych, targowiskach i hurtowniach warzywniczych,a od kwietnia ub. r. na osiedlach bloków mieszkalnych wielorodzinnych. Obecnie zbiórka prowadzona jest w pojemnikach 120, 140 i 240 litrowych.W bioreaktorze Herhofa prowadzone jest kompostowanie przede wszystkim odpadów kuchennych i zielonych. Odrębnymi partiami kompostowany jest osad pochodzący z oczyszczalni miejskiej w Żywcu i z Węgierskiej Górki. Przeprowadzono także udane próby technologiczne wykorzystania odpadów przemysłowych do kompostowania.

Po ośmiu latach wdrażania systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych "u źródeł" ich powstawania, osiągnięte wyniki potwierdzają słuszność przyjętych założeń. Surowce zbierane tym systemem są bardzo czyste. Stopień czystości surowców wtórnych zbieranych w workach foliowych dochodzi do 90%.Przyczyną tak wysokiej czystości jest m.in. to, że stanowisko wieszakowo-workowe na posesji ma imiennego właściciela, który poczuwa się do odpowiedzialności za segregację swoich odpadów.

Surowce wtórne zebrane w workach foliowych dostarczane są do sortowni ręcznej Spółki BESKID, która składa się z gniazd sortowniczych wyposażonych proste taśmociągi.

Surowce wtórne, po doczyszczeniu, zbelowaniu i zagęszczeniu, odsprzedawane są różnym odbiorcom:

 • makulatura i szmaty sprzedawane są Zakładowi Produkcji Tektury w Wadowicach,
 • stłuczka szklana odbierana jest przez firmę Recykling Centrum przy hucie szkła w Jarosławiu,
 • złom stalowy odbierany jest przez miejscowy skup złomu, natomiast złom aluminiowy przez Zakłady Metali Lekkich w Kętach,
 • butelki PET stanowiące 50% objętości wszystkich tworzyw, odbierane są przez firmę POLOWAT w Bielsku Białej.

Pozostałe tworzywa, zmieszane rodzajami, wykorzystywane są do produkcji drobnych elementów ogrodowych, na miejscu w zakładzie Spółki "BESKID".

W ramach wspólnego programu prowadzona jest również zbiórka odpadów szkodliwych i uciążliwych dla środowiska. W ub. roku zebraliśmy 2 084 kg baterii, 1 553 szt. świetlówek, 2 160 kg akumulatorów, 57 750 kg opon. Baterie zbierane były przez dzieci w ramach konkursów organizowanych przez szkoły. Zużyte Świetlówki były odbierane selektywnie ze szkół i instytucji, duża część była wyłapywana z odpadów podczas zrzutu na składowisku. Podobnie ze zużytymi akumulatorami, których dużą ilość wyłapano z odpadów komunalnych i komunalnopodobnych. Następnie odpady niebezpieczne i problemowe przekazywane są do utylizacji do odpowiednich odbiorców:

 • baterie: "Bolesław Recycling" Sp. z o.o. z Bukowana,
 • akumulatory: PPHU "LBS" Sp. z o.o. z Pszczyny,
 • świetlówki: "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z Mikołowa oraz firma "AWASTEK" z Nowego Tagu,
 • przepracowany olej: "RAN-KICZMER" Sp. z o.o. z Pisarzowic,
 • zużyte opony: "Górażdże Cement" S.A. z Opola.

Od początku 2000r uruchomiliśmy system usuwania odpadów medycznych powstających na terenie powiatu żywieckiego. Świadczymy usługi w zakresie odbioru odpadów pochodzących z działalności służb medycznych. Odpady te utylizowane są w Miejskim Zakładzie Utylizacji Odpadów przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku Białej.

Współpraca z organizacją odzysku


W br. Spółka "BESKID" zawarła umowę z organizacją odzyskową REKOPOL na dofinansowanie zbiórki odpadów opakowaniowych. Środki te przeznaczane są na pokrycie kosztów zbiórki odpadów opakowaniowych, ich doczyszczanie i recykling oraz szeroko prowadzoną edukację ekologiczną.

Edukacja ekologiczna


Stan świadomości ekologicznej społeczeństwa i stan jego zamożności to główne przesłanki mające wpływ na powodzenie wprowadzonych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska. Dobrze zorganizowana edukacja ekologiczna, bodźce duchowego i materialnego zainteresowania znacznie przyśpieszają tempo zachodzących przemian w obrębie gospodarki odpadami. Podjęto różne działania edukacyjne, aby program gospodarki odpadami komunalnymi był zaakceptowany i przyjęty przez społeczeństwo:

 • w 1991r rozpoczęło nauczanie Technikum Ochrony Środowiska ze specjalnością gospodarka odpadami,
 • od 1993r Rada Miejska Żywca realizuje program wspierania proekologicznych postaw mieszkańców,
 • od 1994r działa Miejskie Centrum Ekologiczne dysponujące lokalem z salą wykładową na 30 miejsc, czytelnią oraz filmoteką,
 • organizowane są olimpiady wiedzy ekologicznej, konkursy, spotkania w szkołach,
 • realizowany jest program polsko-norweski CP (czystej produkcji),
 • wszystkie działania są publikowane w prasie lokalnej i w telewizji osiedlowej oraz regionalnej.

Prezentowany program uzyskał duże uznanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku Białej, który finansował w 50% zadania inwestycyjne. Natomiast uznanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyraziło się w postaci nagród: w wysokości 1 mln zł. w II edycji konkursu na zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenach wiejskich w 1997r. W IV edycji tego konkursu w 2001r, Spółka znowu została nagrodzona 500 tys. zł. W grudniu 1998 roku WFOŚiGW w Bielsku Białej przyznał nagrodę Spółce Beskid za kompleksowe rozwiązania w gospodarce odpadami. Spółka "Beskid" nagrodzona została również w Poznaniu ub. roku I Szklaną Statuetką w I edycji konkursu organizowanego przez Przegląd Komunalny. W ub. roku, Jury Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego, przyznało naszej Spółce nagrodę w kategorii: "Promotor Ekologii". W roku 2003 Spółce "Beskid" nadano tytuł "Mecenasa Polskiej Ekologii". Na targach POLEKO 2003 Spółka otrzymała: Puchar Recyklingu BOŚ, Nagrodę NFOŚiGW w wys. 25 tys. zł, Nagrodę WFOŚiGW w wys. 20 tys. zł, Nagrodę Specjalną w kat. Lider Zbiórki Tworzyw Sztucznych, wyróżnienie w kat. Szklana Statuetka dyplom Mistrza Recyklingu przyznany przez Fundację Nasza Ziemia W 1999 roku miasto Żywiec uzyskało Wyróżnienie Unii Europejskiej za postępy we wdrażaniu ustaw ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie gospodarki odpadami.

Realizowany program budzi bardzo duże zainteresowanie ze strony samorządów lokalnych. W przeciągu roku odwiedza nasz zakład kilkadziesiąt delegacji samorządowych z całej Polski chcących poznać nasze doświadczenia. Firmy konsultingowe oraz organizacje ekologiczne sprowadzają do nas uczestników seminariów i szkoleń.. Spółka "BESKID" pragnąc zapoznać wszystkich zainteresowanych z osiągnięciami uzyskanymi w prowadzonej gospodarce odpadami komunalnymi prowadzi punkt konsultacyjny w zakładzie utylizacji w Żywcu przy ul. Kabaty 2. Na zorganizowanie punktu Spółka otrzymała bezzwrotną dotację z USAID za pośrednictwem Fundacji Funduszu Współpracy z Warszawy.

Celem utworzenia punktu konsultacyjnego jest propagowanie najlepszych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, udostępnianie informacji o osiągnięciach programu realizowanego przez firmę BESKID, rozpowszechnianie zebranych materiałów, w tym przekazanych przez Fundusz Współpracy, wymiana doświadczeń oraz prowadzenie edukacji ekologicznej.

Punkt konsultacyjny obsługuje:

 • delegacje samorządowe zwiedzające nasz zakład utylizacji,
 • grupy seminaryjne zapoznające się z naszym programem,
 • szkoły podstawowe,
 • praktykantów miejscowego Technikum Ochrony Środowiska,
 • studentów różnych uczelni przygotowujących swoje prace dyplomowe z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • projektantów konsultujących z naszym zakładem koncepcje gospodarki odpadami opracowanych dla innych gmin,
 • szkolenia urzędników, nauczycieli w ramach naszego wewnętrznego programu edukacji ekologicznej.

Planowane modyfikacje i inwestycje


Po ośmiu latach doświadczeń wdrażania wspólnego programu gospodarki odpadami komunalnymi planujemy wprowadzić w przyszłym roku modyfikacje oraz wykonać niezbędne inwestycje.

Modyfikacje:

 • przejęcie przez gminy obowiązku usuwania odpadów komunalnych, wprowadzenie we wszystkich gminach jednakowej odpłatności ryczałtowej z motywacją ekologiczną, wybranie podmiotu świadczącego usługi zbierania odpadów,
 • zmienić system workowy zbiórki surowców wtórnych i uzupełnić o pojemniki ogólnodostępne - ustalić jednakowe zasady gromadzenia i transportu odpadów,
 • rozwinąć zbiórkę odpadów organicznych i niebezpiecznych usystematyzować edukację ekologiczną mieszkańców.

Inwestycje:

 • rozbudowa składowiska z zastosowaniem nowej technologii (inertyzacjiiagenetycznej),
 • rozbudowa kompostowni,
 • budowa sortowni mechaniczno ręcznej.

Planujemy skorzystać z finansowania NFOŚiGW, WFOŚiGW, EKOFUNDUSZu


Typy odpadów: Odpady niebezpieczne, Papier, Szkło, Metale, Tworzywa
Lokalizacja: podkarpackie

« powrót