Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"


Celem działania Związku jest zaplanowanie i realizacja programu polegającego na kompleksowym i zgodnym z wymogami Unii Europejskiej rozwiązaniu problemu gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania Związku.

Realizator

Związek Gmin Kalisz "Czyste Miasto Czysta Gmina"
Karłowicza 4, 62-800 Kalisz
Telefon: 062 7673525;
email:Rcieslik@czystemiasto.pl

Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"


Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" powstał w 1998 roku. Skupia 19 miast i gmin z województwa wielkopolskiego i łódzkiego na łącznym obszarze 2 tys. km2, zamieszkanym przez ok. 320 tys. mieszkańców.

Kluczowym punktem programu jest stworzenie silnego centrum gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW" w Prażuchach Nowych, gm. Ceków Kolonia. Zakład jest zlokalizowany na otoczonym lasami obszarze około 22 hektarów terenu. Inwestorem, właścicielem terenu oraz użytkownikiem jest Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

Program ten ponadto obejmuje:

 • zbudowanie partnerskiego poparcia mieszkańców dla działań prowadzonych przez Związek w zakresie gospodarki odpadami przez realizację programu edukacji ekologicznej, którego początek jest planowany na 2003 rok,
 • organizację spójnego systemu zbiórki i transportu odpadów wdrażanego w oparciu o Plan Gospodarki Odpadami.

Historia inwestycji


 • Na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej, uzgodnionej z właściwymi urzędami i jednostkami, Starostwo Powiatowe w Kaliszu wydało w grudniu 2000 roku pozwolenie na budowę ZUiUOK. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych Związku, środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu i Łodzi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz w znacznej mierze ze środków pomocowych Unii Europejskiej - funduszu przedakcesyjnego ISPA.
 • Do tej pory Związek ze środków własnych wybudował drogę dojazdową do Zakładu o długości 1,5 km, linię elektroenergetyczną SN wraz ze stację transformatorową, kwaterę deponowania odpadów balastowych wraz ze zbiornikiem na odcieki i systemem monitoringu typu DDS, ogrodzenie wokół kwatery oraz współfinansował sieć wodociągową dla wsi Prażuchy Nowe wraz z przyłączem do Zakładu.
 • Uruchomienie ZUiUOK w Prażuchach Nowych przewiduje się w 2005 roku.

Jak gospodaruje się odpadami w zakładzie?


Ilość odpadów trafiających w ciągu jednej doby z terenu Związku do Zakładu szacowana jest na 308 Mg/d.

Do Zakładu będą trafiały następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • odpady zmieszane,
 • surowce wtórne z selektywnej zbiórki (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale),
 • selektywnie zebrane odpady organiczne (tzw. "mokre"),
 • selektywnie zebrane odpady opakowaniowe (tzw. "suche"),
 • odpady poremontowe i budowlane,
 • odpady wielkogabarytowe.

Segregacja odpadów na "suche" i "mokre" będzie stanowiła podstawę systemu selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez mieszkańców w ich gospodarstwach domowych.
Wszystkie odpady dowożone do Zakładu będą ewidencjonowane, co oznacza, że określany będzie rodzaj i waga odpadów, a także identyfikowany ich dostawca.

Różne rodzaje odpadów kierowane są do poszczególnych obiektów zakładu • Odpady zmieszane kierowane będą do hali przyjęcia odpadów, gdzie będą z nich usuwane części przestrzenne i wielkogabarytowe, a następnie zsuwane na taśmę przenośnika przy użyciu ładowarki i za jego pomocą do sita bębnowego. Na sicie rozdzielane będą poszczególne frakcje do kompostowania oraz do dalszej obróbki na linii sortowniczej, celem wydzielenia surowców wtórnych.

 • Surowce wtórne selektywnie zebrane (szkoło, papier, tworzywa sztuczne, metale) po rozładunku składowane będą w boksach czasowego gromadzenia, każdy z surowców oddzielnie, a następnie poddawane będą doczyszczaniu na linii sortowniczej.

 • Odpady organiczne selektywnie zebrane - "mokre", rozładowywane będą w hali przyjęcia odpadów w boksach czasowego gromadzenia osobnych dla odpadów organicznych miękkich i surowców strukturalnych (np. gałęzi).

 • Odpady opakowaniowe - "suche", kierowane będą poprzez lej zasypowy do 4 - stanowiskowej kabiny sortowniczej, gdzie po rozerwaniu i wstępnym wysortowaniu będą zawracane do dalszej obróbki.

 • Odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w pojemnikach na odpady, jak np. stare meble, lodówki, kuchenki, złom metalowy, drewno, płyty wiórowe itp., składowane będą w wiacie składowej odpadów wielkogabarytowych. W celu ich racjonalnego zagospodarowania przewiduje się zorganizowanie na terenie Zakładu punktu ich wstępnego demontażu, gromadzenia i okresowego przechowywania.

 • Odpady budowlane trafiające do Zakładu będą składowane na jego terenie i będą poddawane obróbce polegającej na wydzieleniu odpadów niebezpiecznych, odzysku surowców wtórnych, rozdrobnieniu i rozdzieleniu na frakcje w celu uzyskania kruszywa budowlanego.

Z każdym rodzajem odpadów trafiającym do Zakładu postępujemy w sposób zaplanowany i przemyślany. Każdy ma tu swoje miejsce i określony sposób zagospodarowania, tak aby nic się nie marnowało. Dzięki takiemu planowaniu oszczędzamy czas i miejsce. Oszczędzamy też Ziemię dla przyszłych pokoleń! Na składowisko odpadów balastowych trafiają tylko te odpady, z którymi nic już się nie da zrobić.

Zalety unieszkodliwiania odpadów w zakładzie • ograniczenie masy odpadów deponowanych na składowisku poprzez wydzielenie surowców wtórnych i obróbkę frakcji organicznej
 • zmniejszenie zagrożeń dla środowiska związanych z unieszkodliwianiem odpadów przez wydzielenie odpadów niebezpiecznych z całej masy odpadów oraz odpowiednie zabezpieczenie składowiska i otoczenia Zakładu.

Budowa zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przy współudziale środków finansowych z funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej - ISPA


Dyrektywy Unii Europejskiej i dostosowywane do nich prawodawstwo polskie narzucają zmianę istniejącego obecnie w Polsce systemu gospodarowania odpadami stałymi.
Kierunek działań zakłada likwidację istniejących wysypisk odpadów, budowanych i eksploatowanych niezgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska. Większość z nich będzie musiała być zamknięta w najbliższym czasie. Dyrektywy unijne zakładają ograniczanie składowania odpadów nawet na prawidłowo zlokalizowanych i wyposażonych składowiskach.

Realizując ten cel, zakłada się następującą hierarchię postępowania z odpadami:

 • zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • ograniczanie ilości odpadów,
 • zapewnienie odzysku odpadów,
 • unieszkodliwianie odpadów,
 • składowanie na składowisku.

Istotnym ogniwem i elementem tego systemu są zakłady odzysku i unieszkodliwiania odpadów, które ze względów ekonomicznych obsługiwać powinny powyżej 300 tys. mieszkańców.
Takim zakładem jest realizowany przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych.
Budżet tej inwestycji, szacowany na około 70 mln zł, znacznie przekracza możliwości finansowe samorządów zrzeszonych w Związku. Rozważając różne możliwości pozyskania finansowania złożono w dniu 11 lutego 2000 roku wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszu przedakcesyjnego ISPA. Po przejściu przez wniosek procedury akceptacyjnej, memorandum finansowe (dokument przyznający środki na współfinansowanie inwestycji) zostało w dniu 27 listopada 2002 roku podpisane prze Unię Europejską, a w dniu 18 lutego 2003 roku przez Rząd Polski.
Aktualnie rozpoczyna się procedura 4 przetargów międzynarodowych, w wyniku której wyłonieni zostaną wykonawcy inwestycji.
Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2005 roku.

Osiągnięcia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" • 2000 rok - nagroda Prezesa Rady Ministrów za Program Gospodarki Odpadami w konkursie "Innowacje w miastach - Miasto 2000" organizowanym przez Związek Miast Polskich INVESTCITY w Poznaniu wręczona na międzynarodowych targach POLEKO 2000.
 • 2002 rok - przyznanie dofinansowania budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW" w Prażuchach Nowych z funduszu przedakcesyjnego ISPA 2003 rok nadanie tytułu HIT 2002 za Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi realizowany przez Związek.

Typy odpadów: Papier, Szkło, Metale, Tworzywa
Lokalizacja: wielkopolskie

« powrót