Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Gospodarka odpadowa w gminie Chmielnik


Gmina Chmielnik położona jest w środkowo-wschodniej części województwa święto-krzyskiego w dwóch rejonach morfologicznych: Podgórza Szydłowskiego (część północno-środkowa gminy) i Niecki Połanieckiej (część południowa).

Realizator

Urząd Miasta i Gminy
Plac Kościelny 5, 26-020 Chmielnik
Telefon: 0-41 354 32 73;
email: umig@chmielnik.com

Więcej informacji: http://www.chmielnik.com

Stan środowiska


Stan środowiska naturalnego w rejonie Chmielnika w ciągu ostatnich 10 lat uległ radykalnej poprawie. Według badań przeprowadzonych przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kielcach zanieczyszczenie powietrza, a głównie: opad płynów, stężenia pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz cząstek metali jest znacznie poniżej norm ustalonych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Do poprawy czystości powietrza przyczynia się gazyfikowanie gospodarstw domowych realizowane poprzez szeroka sieć dystrybucji gazu w butlach. Ulega również poprawie stan wód dzięki szeroko zakrojonej akcji budowy wodociągów połączonych z równoległą budową kanalizacji sanitanej oraz szeregu inwestycjom, które znacząco wpływają na poprawę stanu środowiska np:

 • modernizacja mechaniczno - biologicznej oczyszczalnia ścieków w Chmielniku o średniej przepustowości do 1600 m2,
 • budowa w Piotrkowicach mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości 240 m3/dobę,
 • nowo oddane do użytku składowisko odpadów komunalnych w Przededworzu odpowiadające najnowszym normatywom ochrony środowiska.

Położenie Chmielnika


Krzyżują się tu ważne szlaki komunikacyjne: z Kielc do Buska i Tarnowa oraz z Tarnobrzegu i Sandomierza przez Szydłów do Jędrzejowa, Częstochowy i Katowic. Rolniczy charakter gminy, pozwala na utrzymanie bardzo dobrych warunków dla rekreacji i turystyki.
Rolnictwo jest głównym źródłem dochodów mieszkańców. Nieliczne podmioty gospodarcze działające na terenie gminy to zarówno małe rodzinne przedsiębiorstwa, jak i przemysł wydobywczy i przetwórnie płodów rolnych (młyny, mieszalnia pasz, masarnie, piekarnie).

Gospodarka odpadami


Odbiór odpadów od ludności


 1. System odbioru odpadów zmieszanych (sposób zorganizowania):
  • nie segregowane odpady komunalne gromadzone są w kontenerach typu KP-7 z terenu miasta Chmielnik
  • nie segregowane odpady komunalne z terenów wiejskich gromadzone są w workach i odbierane 2 razy do roku.

 2. Procent ludności objętej zorganizowanym odbiorem odpadów: 100 [%]


 3. Ilość odpadów odbieranych od ludności: 1736,09 [Mg/rok]


 4. Selektywna zbiórka odpadów (sposób zorganizowania):
  • segregowane odpady komunalne z terenu miasta gromadzone są w kontenerach do segregacji, wykonanych na bazie kontenera KP-7, w czterech asortymentach - tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, i złom.
  • segregację na terenach wiejskich prowadzi się w czterech asortymentach a wysegregowane odpady są gromadzone w workach do segregacji z tworzywa sztucznego i odbierane 2 razy do roku w systemie wiosna-jesień.

 5. Procent ludności objętej selektywną zbiórką odpadów: 100 [%]


 6. Odzysk surowców wtórnych w 2002r. (potwierdzony dokumentami zbycia):
  • Tworzywa sztuczne [kg] 8 000 [kg/mieszk] 0,68
  • Szkło [kg] 57 000 [kg/mieszk] 4,8
  • Makulatura [kg] [kg/mieszk]
  • Inne metale [kg] 4 000 [kg/mieszk] 0,34

  Odzyskane w wyniku wstępnej segregacji surowce wtórne nie zostały zbyte przez ZUK w 2002r. ze względu na niską jakość asortymentową. Były przechowane czasowo na terenie składowiska odpadów komunalnych i w 2003 roku przekazane do dalszej segregacji firmie "KONSTABLECH" Sp. z o.o. zajmującej się segregacją i odzyskiem surowców wtórnych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Przededworzu gm. Chmielnik.


 7. Sposób odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i uciążliwych dla środowiska:
  Odbiorem odpadów niebezpiecznych i uciążliwych dla środowiska z obiektów należących do gminy zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku (zakład budżetowy gminy), który przekazuje te odpady do firmy zajmującej się ich unieszkodliwianiem. W tym celu zakład zawarł umowę z PPHU "ABBA-EKOMED" Sp. z o.o. z Torunia i Przedsiębiorstwem Wykorzystania i Unieszkodliwiania Odpadów "EKO-PLUS" s.c. z Wieliczki.


Składowisko i zagospodarowanie odpadów


 1. Jeśli gmina nie posiada własnego składowiska odpadów to z jakiego składowiska korzysta. Gmina Chmielnik posiada własne składowisko odpadów komunalnych.


 2. Jeśli gmina posiada własne składowisko(a) odpadów to proszę podać:
  1. nazwę i typ składowiska:
   Międzygminne składowisko odpadów komunalnych w Przededworzu, Gmina Chmielnik
  2. ile gmin i jakie inne podmioty korzystają z tego składowiska oraz ile odpadów jest przyjmowanych na dobę [Md]:
   Ze składowiska w Przededworzu korzysta 8 gmin tj.: Chmielnik, Pierzchnica, Górno, Nowy Korczyn, Gnojno, Szydłów, Daleszyce oraz miasto Kraków, w imieniu których zbiórką odpadów komunalnych zajmują się: ZUK- Chmielnik, ZUK - Daleszyce, ZUK - Górno, GZO - Pierzchnica, ZGK - Nowy Korczyn, PUK - Kraków. Na dobę przyjmowanych jest ok. 20 ton odpadów - balastu pozostałego po segregacji.


  3. stan formalno - prawny:
   • Data rozpoczęcia / data zakończenia eksploatacji 01.01.2003/ 01.01.2013
   • Czy posiadane jest pozwolenie na użytkowanie: - tak
   • Data wykonania przeglądu ekologicznego składowiska: czerwiec 2002r.
   • Data wydania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska 31.12.2002 r.

  4. parametry techniczne składowiska:
   • powierzchnia : 1,25 ha
   • objętość : 82 943 m3
   • wypełnienia: 3%
   • uszczelnienie niecki: geomembrana HDPE gr. 2 mm
   • instalacja do zbierania odcieków: drenaż poziomy odcieków i zbiorniki bezodpływowe na odcieki o pojemności 30 m3
   • instalacja do ujmowania gazu składowiskowego: w formie pionowych studni odgazowujących
   • prowadzenie monitoringu wód i gazu: sieć czterech otworów piezometrycznych
   • prowadzenie ewidencji przyjmowanych odpadów: prowadzi się pełną ewidencję odpadów.
   • posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez kierownika składowiska Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie gospodarki odpadami z dnia 25 września 2002r. Nr 013/2002 wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
   • wyposażenie w spychacz, kompaktor, wagę, brodzik itp. wyposażenie istniejące: spychacz - DT 75, waga 40T, brodzik dezynfekcyjny
  5. sposób eksploatacji składowiska
   • Niecka składowiska została podzielone na cztery kwatery.
   • Grubość warstwy odpadów po zagęszczeniu 0,75 m
   • Przesypka technologiczna 0,15 m


 3. Inne obiekty gospodarki odpadami (kompostownia, sortownia, itp.).
  • Sortownia mechaniczno - ręczna
  • Rekultywacja terenów zamkniętych wysypisk

  Na terenie gminy Chmielnik we wsi Suchowola znajduje się "stare wysypisko śmieci" o pow. 1,18 ha, które obecnie jest w fazie zamykania i rekultywacji.
  Na dzień dzisiejszy przeprowadzono badania geologiczne, opracowano dokumentację hydrogeologiczną oraz raport o oddziaływaniu w/w wysypiska na stan środowiska naturalnego. Wykonano również sieć monitoringu i przeprowadzono badania laboratoryjne pobranych próbek wody. Nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń wód podziemnych (II klasa jakości).
  Obecnie opracowywany jest projekt rekultywacji w/w składowiska. Po jego zakończeniu i uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii Gmina Chmielnik wystąpi o wydanie zezwolenia na jego zamknięcie.
  W roku 2004 planowane jest zakończenie rekultywacji i techniczne zamknięcie nieczynnego składowiska.


 4. Likwidacja i przeciwdziałanie powstawaniu wysypisk nielegalnych.
  Nielegalne wypiska stanowią duże zagrożenie dla czystości zasobów wód podziemnych, powierzchniowych i gleb. Są ogromnym źródłem zagrożenia dla walorów przyrodniczych. Stąd też odpowiednie służby, w tym Straż Miejska, systematycznie przeprowadzają kontrole terenowe w trakcie których lokalizują "dzikie wysypiska". Następnie są sukcesywnie likwidowane poprzez wywożenie opadów na zorganizowane składowisko. Powstające nielegalne wysypiska są również likwidowane w ramach akcji "Sprzątanie świata". Do prac porządkowych zatrudniane są osoby bezrobotne oraz wynajmowany jest sprzęt i transport. Na szeroką skalę prowadzone są akcje zapobiegawcze typu: prelekcje, zebrania, wykłady oraz informacje w prasie lokalnej, które mają na celu uświadomienie społeczeństwu o szkodliwości "nielegalnych wysypisk".

  Należy jednak podkreślić, iż przypadki powstawania nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy Chmielnik zdarzają się sporadycznie. Często też udaje się ustalić sprawców wyrzucania śmieci w przypadkowych miejscach. Osoby te są przymuszane do uporządkowania zaśmieconego przez siebie terenu


Typy odpadów: Bioodpady, Szkło, Metale, Tworzywa
Lokalizacja: świętokrzyskie

« powrót