Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Gospodarka odpadowa w Pruszkowie


W 1998 roku na teren zabudowy wielorodzinnej wprowadzono pojemniki do segregacji odpadów - szkło białe i kolorowe, makulatura, tworzywa sztuczne.

Realizator

Urząd Miejski w Pruszkowie
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
Telefon: (022) 728 64 48;


Więcej informacji: http://www.pruszkow.pl

Segregacja odpadów na terenie miasta prowadzona jest przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Działania Gminy Pruszków w zakresie segregacji odpadów rozpoczęły się w 1998 r. od próby segregacji workowej w zabudowie jednorodzinnej.

Pierwsze pojemniki na szkło i plastik zakupiono w 1999 r. W następnej kolejności na potrzeby zabudowy wielorodzinnej zakupiono pojemniki na makulaturę. Na terenie zabudowy jednorodzinnej prowadzona jest od 1998 r. segregacja workowa, która obejmuje:

 • szkło z podziałem na kolory - szkło bezbarwne worek biały
 • szkło kolorowe worek zielony
 • tworzywa sztuczne - worek żółty
 • papier - worek niebieski
 • puszki aluminiowe - worek różowy

Ponadto do worków i pojemników z makulaturą można wrzucać kartony po żywności płynnej. Wszystkie worki przeznaczone do segregacji opatrzone są odpowiednim nadrukiem informującym o rodzajach odpadów jakie można w nich umieszczać oraz o takich, które nie powinny się w nim znaleźć. Dla ułatwienia wszystkie worki wykonane są z folii kolorowej ale przezroczystej co umożliwia Wykonawcy kontrolę jakości odpadów znajdujących się w każdym worku. W przypadku sporadycznych stwierdzeń, że w workach umieszczone są odpady nie nadające się do powtórnego wykorzystania wykonawca nie odbiera worka.

Zainteresowani mieszkańcy otrzymują worki bezpłatnie. Miasto na potrzeby systemu segregacji podzielono na 5 rejonów obsługiwanych 1 raz w miesiącu każdy. Raz w miesiącu w stałych, wyznaczonych terminach wykonawca odbiera zebrane w workach surowce i pozostawia na wymianę puste worki. W roku 2000 dokupione zostały kolejne pojemniki przeznaczone na potrzeby zabudowy wielorodzinnej, dzięki którym można było rozpocząć zbiórkę szkła rozdzielając kolory.

W następnych latach systematycznie zwiększano ilość pojemników, których zakup finansowany był ze środków budżetowych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach dobrej współpracy Miasta Pruszkowa z Recykling Centrum Sp. z o.o. z Jarosławia Gmina otrzymała bezpłatnie w maju 2002 r 5 zestawów dwupojemnikowych do zbiórki szkła o pojemności 1,2 m3. Z własnych środków finansowych miasto dokupiło pojemniki na plastik i makulaturę tego samego typu w celu stworzenia zestawów o innej wielkości, które są wygodniejsze w ustawianiu gdyż zajmują mniej miejsca.

Obecnie na terenie zabudowy wielorodzinnej usytuowanych jest 59 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów, które zostały zakupione przez Gminę Pruszków. Dopasowując się do oczekiwań mieszkańców zakupiono 10 następnych kompletów pojemników o pojemności 1,2 m 3 jak również o pojemności 120 l i 240 l , które wykorzystywane są w placówkach oświatowych takich jak przedszkola i szkoły jak również we wspólnotach mieszkaniowych z zadowalającym skutkiem.

Kolorystyka pojemników:
 • biały - szkło bezbarwne
 • zielony - szkło kolorowe
 • żółty lub siatkowy - tworzywa sztuczne
 • niebieski - papier

W systemie pojemnikowym aluminiowe puszki zbieramy razem z plastikiem natomiast opakowania wielomateriałowe z makulaturą. Odpady z pojemników i worków zbierane na terenie miasta poddawane są doczyszczeniu i wtórnej segregacji a następnie sprzedawane firmom zajmującym się odzyskiem, które posiadają stosowne zezwolenia organów ochrony środowiska. Wyłoniony, w procedurze przetargowej, wykonawca obsługujący system segregacji na terenie miasta otrzymuje zapłatę za ilość pozyskanego a następnie sprzedanego surowca a nie za opróżnienie pojemników. Przed złożeniem faktury Wykonawca musi wykazać się stosownymi dokumentami potwierdzającymi ilość pozyskanego i sprzedanego surowca tj. kartą przekazania odpadów oraz kopią faktury ze sprzedaży.

Taka procedura przedstawiania dokumentów przy rozliczaniu się z wykonawcą zapewnia właściwe zagospodarowanie surowca.Dzięki sprawnie działającemu systemowi segregacji odpadów miasto osiągnęło następujące sukcesy w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez "Przegląd Komunalny", który rozstrzygany jest podczas Targów Poleko w Poznaniu:
 • 2001 r. I miejsce w skali ogólnokrajowej w konkursie o "Srebrną puszkę" (wynik 46 ton puszek aluminiowych);

 • 2002 r. specjalne wyróżnienie w II edycji konkursu o "Srebrną Puszkę" (udokumentowano zebranie największej ilości puszek aluminiowych tj. 51 ton);

 • w III edycji konkursu "Szklana Statuetka" zebrano 189,77 ton szkła za co otrzymaliśmy nagrodę pieniężną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 5.000 zł;

 • wyróżnienie w konkursie "Zbiórka Tworzyw Sztucznych" za zebranie 68 ton plastików;

 • 2003 r. "Puchar Recyklingu" (udział we wszystkich kategoriach) oraz nagroda pieniężna ufundowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000 zł;

 • "Srebrna Puszka" w kategorii miast powyżej 50 tys. mieszkańców (zebrano 57,5 t. puszek aluminiowych);

 • wyróżnienie w kategorii "Zbiórka Tworzyw Sztucznych" (192,95 ton).

Do wszystkich kategorii konkursu w 2003 r. zgłosiło się 460 jednostek.

Na terenie miasta edukacją ekologiczną objęte są wszystkie przedszkola (1267 dzieci z 15 placówek) i szkoły podstawowe, gimnazja i średnie (7400 dzieci i młodzieży z 21 placówek), w których organizowane są różnego rodzaju konkursy o tematyce ekologicznej. Ponadto placówki te wyposażone są w pojemniki do segregacji odpadów, stojaki na worki oraz materiały i ulotki edukacyjne. W każdym roku szkolnym Wydział Ochrony Środowiska organizuje zarówno w przedszkolach jak też szkołach wiele konkursów o tematyce ekologicznej, w których przyznawane są nagrody ufundowane z budżetu miasta. Od stycznia 2002 r. Gmina Pruszków współpracuje z RekoPol Organizacją Odzysku S.A., która realizuje zobowiązania przedsiębiorców w związku z ustawami "o opakowaniach i odpadach opakowaniowych" oraz "o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej". Dzięki współpracy z Organizacją możliwe jest finansowanie na większą skalę przedsięwzięć z zakresu segregacji odpadów.

W roku bieżącym rozpoczęto zbiórkę opakowań kartonowych po sokach i napojach w tym celu opracowany został specjalny program informacyjny promujący zbiórkę tego typu odpadów.

W listopadzie 2003 r. ogłoszony został I etap konkursu w przedszkolach i szkołach z terenu miasta polegający na zebraniu jak największej ilości kartonów po żywności płynnej. Wszystkie placówki wyposażone zostały w stosowne ulotki i plakaty informujące o ich zbiórce. Ponadto za pośrednictwem poczty ulotki trafiły do wszystkich mieszkańców na terenie miasta. Kolejny etap konkursu ogłoszony zostanie w styczniu 2004 r., którego zakończenie planuje się w maju 2004 r.

Przez cały czas Wydział Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu prowadzi akcję edukacyjną poprzez rozdawanie mieszkańcom ulotek, plakatowanie informacji na słupach ogłoszeniowych jak również zachęcanie mieszkańców do zbiórki za pośrednictwem lokalnej telewizji oraz prasy. Przykładem takiego działania może być np. wydany w 2003 r. Informator Miejski całkowicie poświęcony sprawie segregacji odpadów, który za pośrednictwem poczty trafił do 24 000 gospodarstw domowych.

Innym przykładem szerzenia wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców był zorganizowany na stadionie ZNICZ we wrześniu 2002 r. festyn. W czasie jego trwania wszystkie szkoły z terenu miasta prezentowały swoje osiągnięcia w tzw. "Szkolnym miasteczku ekologicznym". Zorganizowano również wystawę roślin ozdobnych i kwiatów. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego dużą wagę przywiązuje do nagradzania wszystkich uczestników konkursów czy też innych masowych akcji takich jak np. "Sprzątanie Świata". Corocznie na terenie miasta w akcji "Sprzątania Świata" bierze udział duża ilość dzieci i młodzieży - w 2003 r. w akcji wzięło udział ok. 4 tys. osób.

Szkoły wyróżniające się w zbiórce puszek aluminiowych, otrzymały profesjonalne urządzenia do zgniatania puszek "PUSZKOJAD" wyprodukowane przez firmę ORWAK, które zakupione zostały ze środków budżetu miasta.Placówki szkolne współpracując z Wydziałem Ochrony Środowiska oraz Organizacją Odzysku REBA zbierają zużyte baterie.

Aktualnie wdrażany jest system zbiórki baterii, które zbierane są głównie w szkołach gdzie rozstawione są pojemniki. Planuje się ustawienie jeszcze kilku pojemników o tym samym przeznaczeniu w sklepach elektrycznych.

Na terenie miasta od 2002 r prowadzona jest systematyczna zbiórka odpadów ogrodowych, która cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W 2003 r. zebrano 110 ton odpadów ogrodowych, które przekazano do kompostowni. Mieszkańcy mogą zakupić w cenie 2 zł. oznakowane worki o pojemności 120 l co gwarantuje im odbiór odpadów ogrodowych z terenu posesji z częstotliwością 2 razy w miesiącu. Pozostałe koszty usługi pokrywa miasto.Dwa razy w roku wystawiane są kontenery na odpady wielkogabarytowe - również na koszt miasta z okazji Dnia Ziemi - w kwietniu i z okazji Sprzątania Świata - we wrześniu. W roku 2003 zebrano 1374 m3 tego typu odpadów.

O kilku lat prowadzona jest nieodpłatna zbiórka zużytych opon, wszyscy mieszkańcy miasta zainteresowani usunięciem odpadu mogą zgłosić taką konieczność w Wydziale Ochrony Środowiska.
W 2004 r. planuje się zorganizowanie precyzyjniejszego systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych z terenu miasta.

Wydział Ochrony Środowiska współpracuje na stałe od wielu lat z Fundacją RECAL, której zadaniem jest zbiórka puszek aluminiowych po napojach jak również z Forum Opajkowań Szklanych, które zajmuje się pozyskiwaniem opakowań szklanych. Organizacje te współdziałają również w aspekcie edukacji ekologicznej.

Jednym z największych problemów ekologicznych miasta jest obecnie nieczynne wysypisko odpadów komunalnych o powierzchni większej niż 10 ha.
W roku 1998 opracowany został projekt budowlany rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Pruszkowie Gąsinie.Wykonana została instalacja odgazowania bryły składowiska odpadów wraz z agregatem prądotwórczym. Wyprodukowana energia elektryczna przesyłana jest do sieci energetycznej w tym rejonie.Aktualnie trwa rekultywacja wysypiska rozpoczęto kształtowanie skarp zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę.

Gmina Pruszków planuje budowę sortowni odpadów na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania przy ul. S. Bryły 6 w Pruszkowie na potrzeby Związku Komunalnego skupiającego w swoim składzie następujące gminy: Piastów, Michałowice, Ożarów Maz., Błonie oraz Pruszków. Projekt techniczno-budowlany w/w przedsięwzięcia jest w trakcie opracowywania. Zakładana przepustowość sortowni wynosi 30 000 Mg/rok. Planowany termin uruchomienia IV kwartał 2004 r., planowane koszty inwestycyjne 7000000 zł.


Typy odpadów: Bioodpady, Elektrośmieci, Odpady niebezpieczne, Odpady samochodowe, Papier, Szkło, Metale, Tworzywa
Lokalizacja: mazowieckie

« powrót