Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Gospodarka odpadowa w Kątach Wrocławskich


Mieszkańcy gminy sami finansują system odbioru odpadów.

Realizator

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Rynek - Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
Telefon: (071) 316 60 11 w. 143, 142;
email:osir@katywroclawskie.pl

Więcej informacji: http://www.katywroclawskie.pl/

W 1996 r. po przeprowadzeniu referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców na rzecz wywozu odpadów z posesji gmina zorganizowała system odbioru odpadów. Obowiązkiem mieszkańców jest finansowanie tego systemu. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym. Opłata pobierana od podmiotów gospodarczych uzależniona jest od ilości wytworzonych odpadów. Takie zasady pozwoliły do minimum obniżyć koszt wywozu odpadów przypadający na jednego mieszkańca.

W efekcie przyjętych rozwiązań zwiększyła się dbałość mieszkańców o czystość i porządek na terenie gminy. Wdrożenie systemu odbioru odpadów z posesji umożliwiło prowadzenie skutecznej likwidacji dzikich wysypisk. Rok po wprowadzeniu systemu ponad dwukrotnie wzrosła ilość odpadów wywożonych na legalne wysypisko, z 14 000 m3 w 1996 r. do 31 800 m3 w 1997 r. W chwili obecnej ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców naszej gminy nie odbiega od średniej krajowej.

W latach 1996-2002 gmina zakupiła łącznie 3497 pojemników na odpady o pojemności 110 l, które rozdysponowano wśród mieszkańców gminy zgodnie z zapotrzebowaniem. Dzięki przyjętym rozwiązaniom w roku 1997 gmina otrzymała nagrodę w konkursie zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepszą realizację zadań zgłoszonych do konkursu na "Zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich". Wysokość nagrody wynosiła 350 tys. złotych.

Jednocześnie z systemem odbioru odpadów z posesji rozpoczęto wdrażanie procesu segregacji odpadów, poprzedzone szeroko zakrojoną kampanią reklamową o celowości pozyskiwania surowców wtórnych, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. Pierwsze efekty osiągnięto już w 1996 r odzyskując 12 ton makulatury.

Podsumowaniem kampanii był konkurs skierowany do młodzieży szkolnej "Zbiórka surowców wtórnych" w wyniku którego w latach 1997-1998 odzyskano:

  • makulatura - 71 016 kg
  • złom - 44 295 kg
  • odpady tekstylne - 11 010 kg
  • tworzywa - 2 487 kg
  • puszki aluminiowe - 467 kg

W trzecim roku funkcjonowania systemu wpływy na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji (w związku z powszechną akceptacją przez mieszkańców gminy) osiągnęły taki poziom, że możliwe było przeznaczenie ich w części na sfinansowanie kosztów segregacji. W związku z powyższym zakupiono 204 szt. pojemników do segregacji surowców wtórnych z przeznaczeniem na papier, szkło oraz plastik na łączną kwotę 239 tys. zł.

Część zadania została sfinansowana ze środków:
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nagroda w konkursie "Zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich"),
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Środków własnych gminy.

Obecnie na terenie miasta i gminy zlokalizowanych jest 68 punktów zbiórki surowców wtórnych składających się z trzech pojemników przeznaczonych na papier, szkło i plastik. Segregacja obsługiwana jest przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. Jest nią Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, który odpowiada za opróżnianie pojemników, odzyskiwanie i sprzedaż surowców wtórnych oraz za utrzymanie w czystości terenu wokół pojemników.
Obsługa segregacji w skali roku ok. 50 000 zł.

Nadzór nad gospodarką odpadami oraz jednostkami świadczącymi usługi w zakresie odbioru odpadów z posesji oraz segregacji surowców wtórnych prowadzi Jadwiga Wójcik - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska.


Typy odpadów: Papier, Szkło, Metale, Tworzywa
Lokalizacja: dolnośląskie

« powrót