Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Gospodarka odpadowa w gminie Grodzisko Dolne


Podstawą nowoczesnego systemu zbiórki odpadów komunalnych jest połączenie jej z systemem zbiórki surowców wtórnych wstępnie wyselekcjonowanych w miejscu ich powstawania tj. gospodarstwach domowych (selekcja u źródeł).

Realizator

Urząd Gminy
Grodzisko Dolne 125, 37-306 Grodzisko Dolne
Telefon: 017 243 60 03;
email:urzad@grodziskodolne.pl

Więcej informacji: http://www.bip.grodziskodolne.pl

Gmina Grodzisko Dolne to gmina typowo rolnicza, obejmuje obszar 7860 hektarów w tym 5520 ha użytków rolnych. Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 1768 ha. Na terenie gminy zamieszkuje 8,5 tyś. mieszkańców. Najbardziej wartościowe krajobrazowo fragmenty gminy zostały włączone do Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Podstawą nowoczesnego systemu zbiórki odpadów komunalnych jest połączenie jej z systemem zbiórki surowców wtórnych wstępnie wyselekcjonowanych w miejscu ich powstawania tj. gospodarstwach domowych( selekcja u źródeł ). Selektywna zbiórka odpadów i posegregowanych surowców wtórnych została wprowadzona w celu zmniejszenia ilości odpadów trafiających bezpośrednio na wysypisko.
Zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy odbywała się do rozstawionych kontenerów KP - 7 ( 40 szt. ) na wywóz, których Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Dolnym spisał umowę z Gminnym Gospodarstwem Komunalnym w Leżajsku.

Po przeanalizowaniu kosztów dotychczasowego sposobu zbiórki odpadów Zarząd i Rada Gminy doszła do wniosku, że należy to zmienić i przejść na nowy system.

Prowadzona była akcja informacyjna mieszkańców poprzez:


  • ogłoszenia,
  • odezwy do mieszkańców,
  • materiały informacyjne rozprowadzane wśród mieszkańców i w szkołach,
  • artykuły w gazecie lokalnej Gazeta z Grodziska i okolic o zbiórce odpadów bezpośrednio z gospodarstw domowych.

Począwszy od 1 czerwca 2001 na terenie gminy został wprowadzony wywóz odpadów komunalnych gromadzonych w workach i kubłach oraz odbiór surowców wtórnych z gospodarstw domowych (nieodpłatnie). Jedynie pierwszy komplet 4 szt. worków dla gospodarstw domowych został zakupiony ze środków budżetu gminy.

W zamian za zebrane surowce wtórne Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, który wygrał przetarg nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy zgodnie z potrzebami dostarcza kolorowe worki na surowce z nadrukiem (co należy zbierać do danego worka). Ustalony został harmonogram odbioru w poszczególnych miejscowościach i trasy przejazdu samochodów zbierających odpady. Zgodnie z podpisanymi umowami segregacją odpadów i selektywną zbiórką objęte jest ponad 94% gospodarstw domowych, również od mieszkańców, którzy nie podpisali umów odbierane są odpady bez względu na rodzaj opakowania w jakim zostały wystawione do odbioru.

Część kontenerów KP-7 została sprzedana dla podmiotów gospodarczych z terenu gminy. Pozostawiono kontenery na cmentarzach, przy szkołach oraz instytucjach użyteczności publicznej. Podmioty gospodarcze we własnym zakresie zawarły umowy z MZK lub innym uprawnionym podmiotem na wywóz odpadów.

Na terenie gminy nie było i nie ma czynnych składowisk odpadów. Została sporządzona ewidencja nielegalnych składowisk na których zdeponowano około 50 ton odpadów.
W maju bieżącego roku przystąpiono do likwidacji tzw. "Dzikich wysypisk śnieci".
Ze środków finansowych Aktywizacji Obszarów Wiejskich w ramach programu okresowego zatrudnienia przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Liderów Działań Psychospołecznych zostało zatrudnione 20 osób na okres 3 miesięcy od maja do końca lipca 2003 r. do w/w prac. Wysprzątano rowy przydrożne i lasy. To co było możliwe pracownicy segregowali do worków (szkło, plastik, złom metali). Surowce te zostały odbierane przez MZK jak również odpady, które nie nadawały się do segregacji zostały zebrane i trafiły na wysypisko odpadów komunalnych.

Planowany efekt ekologiczny zadania - poprawa stanu estetyki gminy, stanu środowiska naturalnego, likwidacja zagrożeń wynikających z niewłaściwego gospodarowania odpadami dla człowieka, otaczającej nas fauny i flory.

W 2002 roku łącznie na terenie gminy zebrano i wywieziono 308 t. odpadów w tym:

  • 244,5 t odpady z gospodarstw domowych,
  • 34,5 t to odpady z cmentarzy, szkół, budynków użyteczności publicznej.

Posegregowane surowce wtórne stanowiły 29 ton z tego 26,2 t przeznaczono do odzysku i recyklingu.

W warunkach wiejskich odpady organiczne w większości są wykorzystywane w gospodarstwach lub kompostowane. Zostały stworzone warunki i jest możliwość odbioru odpadów komunalnych i posegregowanych surowców wtórnych dla ogółu gospodarstw domowych. Na terenie gminy nie występują odpady przemysłowe.

W najbliższych latach na terenie gminy nie przewiduje się budowy składowiska odpadów komunalnych. Gmina zgodnie z zawartym porozumieniem korzysta z Międzygminnego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Giedlarowej gmina Leżajsk.

W zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Gmina współpracuje z nauczycielami szkół. Młodzież szkolna uczestniczy we wszystkich organizowanych akcjach "Sprzątanie Świata" z okazji Dnia Ziemi w szkołach organizowane są w kwietniu konkursy o tematyce ekologicznej. Dla zwycięzców tych konkursów zostały przekazane nagrody książkowe z Urzędu Gminy. W szkołach organizowane są konkursy plastyczne o tematyce związanej z gospodarką odpadami. W ostatnich latach szkoły otrzymywały dofinansowanie ze środków Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej edukację w zakresie gospodarki odpadami. W roku 2002 dofinansowanie wynosiło łącznie 1863 zł w roku obecnym z GFOŚiGW szkoły otrzymają 1350 zł na edukację ekologiczna dzieci i młodzieży.

Jest to kształcenie w kierunku pozytywnego oddziaływania na środowisko. Szkoły otrzymane środki finansowe przeznaczają na wycieczki propagujące ekologię i środowisko. Zorganizowano wycieczki dla młodzieży szkolnej pod nazwą "Poznaj swoje najbliższe środowisko". Zorganizowane zostały wycieczki do MZK w Leżajsku dzieci zapoznały się z procesem przygotowania wstępnie posegregowanych surowców w gospodarstwach domowych do zakładów zajmujących się ich przerobem. Dzieci zrozumiały sens i potrzebę segregacji odpadów. Poprzez młodzież szkolną nauczyciele starają się uświadomić mieszkańcom, że dotychczasowy nawyk wyrzucania śmieci (byle gdzie) jest dla środowiska bardzo szkodliwy, a moralnie nie do zaakceptowania. Zorganizowano również wycieczki do tarnobrzeskiego okręgu ekologicznie zagrożonego pod hasłem "Wpływ przemysłu na środowisko".

Gmina Grodzisko Dolne jest zwodociągowania prawie w 100%. Od 1994 roku funkcjonuje na terenie gminy oczyszczalnia ścieków komunalnych z której korzysta ponad 50% gospodarstw domowych.

Dotychczasowe koncepcje gospodarki ściekowej dla gminy nie rozwiązywały odprowadzenia ścieków z terenu całej gminy. Ponadto, celowe jest ostateczne rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej, który jest czynnikiem hamującym rozwój miejscowości, a odprowadzenie ścieków do odbiorników w sposób niekontrolowany jest zagrożeniem dla środowiska.

W roku 2000 została opracowana ogólna koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej w części gminy (kierunki odprowadzenia ścieków i ilości ścieków). Opracowano dla pozostałych miejscowości gminy, które nie korzystają z istniejącej sieci kanalizacyjnej. W opracowanej koncepcji do roku 2010 planuje się kanalizację całej gminy. Jest to zadanie priorytetowe. Planuje się odprowadzić ścieki poprzez oczyszczalnie do rzeki Wisłok.


Typy odpadów: Odpady niebezpieczne, Papier, Szkło, Metale, Tworzywa
Lokalizacja: podkarpackie

« powrót