Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Gospodarka odpadami w powiecie bełchatowskim


Na terenie powiatu bełchatowskiego prowadzona jest od 1999 r. gospodarka odpadami związana z minimalizacją zagrożeń, związanych z ich składowaniem.

Realizator

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
ul.Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów
Telefon: 0446325503;
email:rcee@rcee.pl

Więcej informacji: http://www.rcee.pl/

Na terenie powiatu bełchatowskiego prowadzona jest od 1999 r. gospodarka odpadami związana z minimalizacją zagrożeń, związanych z ich składowaniem. Przyczyniło się do tego niewątpliwie utworzenie jednostki organizacyjnej o nazwie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Bełchatowie. Jednostka ta posiada w swych koncepcjach programowych działania o problematyce ekologicznej. Do zakresu działania Gospodarstwa Pomocniczego (RCEE) należy realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów.

Przedsięwzięcia związane z minimalizacją odpadów


Prowadzenie systemu kompleksowej gospodarki odpadami


Jednym z podstawowych elementów systemu jest selektywna zbiórka odpadów u źródeł ich powstawania. Do realizacji tego zadania zostało zakupione 1360 pojemników, z których utworzono ponad 400 kompletów pojemników do segregacji. Zestawy te składają się z pojemników na szkło kolorowe, bezbarwne, butelki plastikowe PET oraz makulaturę. Pojemniki te są rozmieszczone w placówkach oświatowo - wychowawczych, stanowiąc istotny element edukacyjny oraz w większych skupiskach ludności:

  • osiedlach domków jednorodzinnych
  • przy blokach wielorodzinnych
  • budynkach użyteczności publicznej: urzędach, przychodniach zdrowia, sklepach, Domach Kultury, przystankach.

Prowadząc selektywną zbiórkę odpadów zmniejszamy o 30 - 40% ilość produkowanych przez nas odpadów, zwiększamy odzysk surowców wtórnych, oszczędzamy miejsce na wysypisku, zmniejszamy degradację środowiska. Osiągnięty wskaźnik ?nasycenia? powiatu w pojemniki w ilości 1 zestaw na około 300 mieszkańców jest porównywalny z osiągnięciem krajów wysoko rozwiniętych Unii Europejskiej. Na uwagę zasługuje również fakt, że mieszkańcy korzystają z pojemników coraz powszechniej. Świadczy to o wzrastającej świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu oraz o tym, że pojemniki wkomponowywują się w codzienny krajobraz, tworząc go bardziej przyjaznym dla środowiska naturalnego.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych


Zbiórka ta w powiecie bełchatowskim jest prowadzona dwoma systemami:

  1. W Gminnych Punktach Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych, gdzie przyjmowane są odpady wielkogabarytowe od mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Punkty te przyjmują następujące rodzaje odpadów: papier, tekturę, szkło, odzież, tworzywa sztuczne, meble, elementy stolarki, przeterminowane lekarstwa, baterie, akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, meble i elementy stolarki, złom metalowy, pojemniki po aerozolach, odpady do kompostowania, popiół, żużel, zużyte opony, farby, tusze, kleje. W wyniku tak przeprowadzonej zbiórki uzyskano cały szereg odpadów, które z racji uciążliwosci trafiały w dużej części do lasów, rowów i na nieużytki tworząc dzikie wysypiska. Dzikie wysypiska są źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, gazu wysypiskowego, trujących odcieków oraz pyłów zawierających metale ciężkie.

  2. Drugim z systemów kompleksowej gospodarki odpadami wielkogabarytowych jest bezpłatna obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, mająca charakter cykliczny. Akcja ta polega na tym, że mieszkańcy powiatu bełchatowskiego w określonym czasie są informowani o zbiórce. Następnie mogą wystawić odpady przed posesję, w przypadku budownictwa jednorodzinnego lub koło pergoli śmietnikowej na osiedlach wielorodzinnych. Ta forma zbiórki cieszy się równiez dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu bełchatowskiego, o czym świadczy liczba zebranych odpadów tego rodzaju. Łącznie w 2002 i I połowie 2003 r. zebrano następujące ilości odpadów: 10745 kg złomu, 806 szt. mebli i stolarki okiennej, 1700 szt. zużytych urzadzeń elektrycznych i elektronicznych, 4800 zużytych opon i tapicerki samochodowej, 210 szt. baterii i akumulatorów. Odpady te przekazywane są do odzysku, unieszkodliwienia oraz na wysypisko odpadów.

Do inicjatyw ekologicznych mających priorytetowe znaczenie jest likwidacja dzikich wysypisk.

Działania te są wspierane poprzez współpracę z Powiatowym Zarządem Dróg oraz Komendą Powiatową Policji. Współpraca z PZD ma na celu usuwanie odpadów z pasów przydrożnych dróg powiatowych przy użyciu dwóch koparko-ładowarek oraz środków transportowych PZD. W 2002 i 2003 r. koparki przepracowały 5000 roboczogodzin, usuwając dzikie wysypiska i przywracając środowisku naturalnemu pierwotny wygląd.

Innowacyjność inicjatyw ekologicznych przeprowadzanych na terenie powiatu bełchatowskiego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie przez RCEE w Bełchatowie polega na tym, że wcześniej nie stosowano takich rozwiązań radzenia sobie z odpadami w naszym powiecie. Działalność zapoczątkowana przez RCEE jest "pionierska" w tej dziedzinie.

Działalność RCEE obejmuje swym działaniem teren całego powiatu bełchatowskiego. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zapewniają w pełni korzystanie z tej formy systemu gospodarki odpadami. Informacje o przeprowadzanych przedsięwzięciach ekologicznych są przekazywane społeczeństwu poprzez media: prasę, lokalną telewizję oraz w szkoleniach na temat gospodarki odpadami, organizowanych na spotkaniach z lokalnymi władzami lokalnymi oraz ludnością powiatu.

Mieszkańcy powiatu mogą - czy to za pośrednictwem przedstawicieli lokalnych władz, czy też bezpośrednio kierować swe uwagi na temat funkcjonowania form gospodarki odpadami. Program gospodarki odpadami w powiecie bełchatowskim jest wzorcowy dla podobnych takich przedsięwzięć ekologicznych w innych częściach kraju. Doświadczenia Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie w gospodarce odpadami wskazują na przydatność kompleksowego systemu gospodarki odpadami w codziennym życiu.

Nasza instytucja jest otwarta na nowe sugestie mieszkańców powiatu bełchatowskiego dotyczących rozwoju przedsięwzięć ekologicznych. Mamy nadzieję że nasza działalność przyczyni sie do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz do wzrostu zainteresowania problemami ekologicznymi.

Telefony do gmin:
  • Gmina Bełchatów: (0-44) 632 52 11
  • Gmina Zelów: (0-44) 634 10 00
  • Gmina Szczerców: (0-44) 631 80 59


Typy odpadów: Odpady niebezpieczne, Papier, Szkło, Metale, Tworzywa
Lokalizacja: śląskie

« powrót