Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego (streszczenie)


Lokalizacja: mazowieckie
Więcej informacji: http://www.mazovia.pl/p_charak.asp?id=64

Plan został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 119/2003 z dnia 15 grudnia 2003 roku. Przedstawia zadania konieczne do wykonania w okresie czasu 2004-2011 (z podziałem na krótkoterminowe działania - do 2007 roku i długoterminowe - do 2011 roku)
Obecnie gospodarka odpadami na terenie województwa mazowieckiego nie funkcjonuje prawidłowo. Naistotniejszymi problemami rzutującymi na ten stan są:
- brak dokładnej informacji na temat aktualnej gospodarki odpadami, szczególnie komunalnymi i w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
- duży odsetek (około 12%) odpadów komunalnych znajdujących się poza ewidencją i kontrolą,
- nieprawidłowa struktura gospodarki odpadami komunalnymi (ponad 92% odpadów jest składowanych),
- zbyt mała liczba obiektów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- nieprawidłowe sposoby unieszkodliwiania odpadów komunalnych ("dzikie wysypiska" oraz nielegalne spalanie odpadów w paleniskach i kotłowniach),
- niewystarczający procent selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
- składowiska odpadów nie spełniające wymogów ochrony środowiska,
- brak systemów gospodarki specyficznymi rodzajami odpadów (np. odpadami ulegającymi biodegradacji, niebezpiecznymi, azbestem, PCB, zużytymi olejami, osadami ściekowymi),
- niewystarczajaca wiedza społeczeństwa na temat właściwego postępowania z odpadami.

« powrót