Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa kujawsko - pomorskiego (straszczenie)


Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
Więcej informacji: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/plan-gosp-odpadami1.pdf

Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami opracowuje zarząd województwa i przedstawia do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz zarządom powiatów i gmin z terenu województwa. Plan gospodarki odpadami dla województwa kujawsko - pomorskiego opracowano na 4 lata, tj. 2003 - 2006. Przyjęto także działania na kolejny przedział czasowy 2007 - 2010, jako średniookresowy czas realizacji zadań.
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami zarząd województwa przedstawia sejmikowi województwa co 2 lata. Plan podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Zadania publiczne o charakterze wojewódzkim jakie podejmuje samorząd wojewódzki to racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
W zakresie zadań związanych z problematyką gospodarowania odpadami należy wymienić:
- opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wynikającego z polityki ekologicznej państwa wraz z planem gospodarki odpadami,
- prowadzenia wojewódzkiej bazy danych o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami wraz z rejestrem wydanych pozwoleń na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami,
- współudział w realizacji polityki rozwoju województwa w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, gospodarki wodą, rekultywacji wód, reintrodukcji gatunków, zwiększania lesistości i zadrzewień oraz edukacji ekologicznej,
- rozpatrywanie informacji właściwego inspektora o stanie środowiska na obszarze województwa,
- wyrażanie zgody na zamknięcie składowisk odpadów lub jego wydzielonej części.

Marszałek województwa jest organem właściwym do przyjmowania informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania wytwarzanymi odpadami.

Podsumowanie:
W województwie kujawsko - pomorskim rocznie wytwarza się ogółem 3043 tys. Mg odpadów, co stanowi zaledwie 2,2% wszystkich odpadów wytwarzanych w skali kraju.
Wśród wszystkich odpadów wytwarzanych na terenie województwa w ciągu roku odpady komunalne stanowią ok. 13% (ich masa wynosi około 400 tys. Mg), a odpady przemysłowe - 87%, a ich ilość wynosi ok. 2643 tys. Mg (w tym 2,4% stanowią odpady niebezpieczne o masie 64 tys. Mg).
Ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie wojewódtzwa jest znacznie poniżej średniego wskaźnika krajowego, który kształtuje się na poziomie 4%.

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie województwa jest niezadowalający. Składowiska wymagają modernizacji i doinwestowania w urządzenia choniące środowisko, sprzęt techniczny do prawidłowej eksploatacji. Aż 73 (ponad 77%) składowisk wymaga modernizacji lub wstrzymania działalności. Najważniejszym zadaniem w zakresie gospodarki odpadami w województwie jest budowa co najmniej kilku dużych międzygminnych zakładów unieszkodliwiania odpadów. Jako pilne wydaje się rozstrzygnięcie sporu w sprawie składowiska odpadów w Srebrnicy (gm. Koronowo) oraz uregulowania sposobu i miejsca unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych na terenie gminy Koronowo.
Stan gospodarki odpadami przemysłowymi wytwarzanymi na terenie województwa jest zadowalający. Odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne w 84,5% są wykorzystywane gospodarczo. Pozostałe 15,5% odpadów jest unieszkodliwianych poprzez składowanie.
Odpady niebezpieczne wytwarzane w zakładach przemysłowych w 96,7% podlegają wykorzystaniu, a w 2,33% poddaje się je unieszkodliwianiu w procesach termicznych. W skali roku ok. 500 Mg odpadów niebezpiecznyh unieszkodliwia się na bezpiecznych składowiskach odpadów.

Prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami:
Zgodnie z uchwałą zarządu województwa kujawsko - pomorskiego horyzont czasowy opracowania został określony na 2010 rok. W tym okresie czasu zakłada się zmiany ilości i składu morfologicznego odpadów wytwarzanych na obszarze regionu. Czynnikami, które spowodują te zmiany będą: zmiana liczby ludności województwa, zwiększenie konsumpcji w wyniku postepującego wzrostu gospodarczego, zwiększenie ilości zużywanych opakowań, rozwój przemysłu, zwiększenie ilości osadów pościekowych, zmiany przepisów prawnych w dziedzinie gospodarowania odpadami, wzrost świadomości ekologicznej społeczeństawa, zmianę systemów ogrzewania z tradycyjnych (węglowych) na przyjazne środowisku (gazowe, olejowe).

« powrót