Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa świętokrzyskiego (straszczenie)


Lokalizacja: świętokrzyskie
Więcej informacji: http://bip.sejmik.kielce.pl/index.php?go=26&id_w=682

Plan gospodarki dla województwa świętokrzyskiego, został opracowany w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska i obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie województwa świętokrzyskiego oraz przywożonych na jego teren.
Szczególną uwagę zwrócono w planie na możliwość realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego zadań i założeń przyjętych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO) oraz w „Nowej Polityce Ekologicznej Państwa”. Wymienione działania są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Do zasad zrównoważonego rozwoju nawiązuje również „Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego”, a generalnym celem jest wzrost atrakcyjności województwa dla rozwoju społecznego i gospodarczego.
Opracowany plan gospodarki odpadami jest jednym z elementów służących wdrożeniu zadań wynikających ze „Strategii rozwoju województwa Świętokrzyskiego”.

W „Planie gospodarki odpadami” znajdują się informacje z zakresu:

1.Charakterystyki obszaru województwa Świętokrzyskiego w nawiązaniu do gospodarki odpadami,
2.Analizy stanu aktualnego gospodarki odpadami,
3.Prognozowania zmian w zakresie gospodarki odpadami,
4.Założonych celów i przyjętego systemu gospodarki odpadami
5.Działań zmierzających do poprawy w zakresie gospodarowania odpadami,
6.Analizy ekonomicznej i wskazań instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów,
7.Wniosków i prognoz oddziaływania projektu planu na środowisko,
8.Zadań strategicznych w latach 2003 – 2014,
9.Harmonogramu realizacji przedsięwzięć w latach 2003–2006,
10.Sposobu monitoringu i oceny wdrażania planu.

« powrót