Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego (b.d.)


Lokalizacja: podkarpackie
Więcej informacji: http://www.podkarpackie.pl/?nn=153

nie udostępniono w.w. dokumentu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje dane dotyczące gospodarki odpadami w województwie podkarpackim.

ODPADY KOMUNALNE:
Na terenie działania Delegatury w Przemyślu podstawowym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi jest ich deponowanie na składowiskach zarządzanych najczęściej przez gminne jednostki organizacyjne.
W 2001 roku funkcjonowały 23 składowiska odpadów komunalnych o łącznej powierzchni składowania 25,18 ha (stan na 01.01.2002), na których złożono ok. 64 278,06 Mg i 131 966,02 m3 odpadów komunalnych.
Większość istniejących składowisk nie spełnia w pełni wymogów ochrony środowiska.

Odrębnym problemem jest unieszkodliwianie osadów ściekowych. Wraz ze wzrostem liczby oczyszczalni, wzrasta ilość osadów ściekowych.
Gospodarka osadami wymaga kompleksowego rozwiązania zwłaszcza iż stanowią one dość istotny problem techniczny ze względu na duże uwodnienie i masę oraz niebezpieczeństwo sanitarne.
Dotychczas główną metodą unieszkodliwiania osadów jest przede wszystkim ich gromadzenie na składowiskach odpadów komunalnych. Spotyka się również "magazynowanie" osadu na terenie oczyszczalni.
W 2001 roku wytworzono 3838,17 Mg s. m. osadów ściekowych z czego:
2177,4 Mg unieszkodliwiono przez składowanie na składowiskach odpadów komunalnych,
6 Mg wykorzystano na cele przemysłowe,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Utires" z Leżachowa, zawróciło osad do produkcji,
908,77 Mg wykorzystano na cele inne niż przemysłowe,
Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach przekazał osad na składowisko w m.Futory celem przykrywania deponowanych odpadów,
Fabryka Wagonów "Gniewczyna" S.A wykorzystała osady do wyrównania terenu zakładu.

Na składowisku odpadów komunalnych w m.Młyny (gm.Radymno) wydzielono kwaterę do składowania odpadów niebezpiecznych. Decyzją Starosty Jarosławskiego Zarząd Gminy Radymno uzyskał zgodę na składowanie: materiałów zawierających azbest, materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest, odpadów po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych (nie zaliczanych do niebezpiecznych).
W 21 gminach podjęta została selektywna zbiórka surowców wtórnych, która prowadzona jest w różnej skali w poszczególnych gminach. Zbiórką objęto przede wszystkim odpady szklane, złom żelazny i makulaturę.

ODPADY PRZEMYSŁOWE:
Na terenie działania Delegatury przemyskiej w roku 2001 wytworzono 139 787,9 Mg odpadów przemysłowych, w tym:
145 974,0 Mg wykorzystano *,
utwardzanie dróg, np. gruzem,
dokarmianie zwierząt, np. wysłodkami,
regeneracja przepracowanych olejów,
wtórna produkcja np. elementów gumowych, szkła itp.
1139,1 Mg poddano procesom unieszkodliwiania (bez składowania)*,
w instalacjach do termicznej utylizacji odpadów - piece cementowe, wapiennicze (spalanie), itp.
2678 Mg zdeponowano na składowiskach odpadów,
20 506,446 Mg przejściowo magazynowano.

W 2001 roku ilość wytworzonych odpadów zmniejszyła się w porównaniu do roku 2000 o ok.23 800 Mg, co wynika ze zmniejszonej produkcji Zakładów przemysłowych, m. in. Cukrowni "Przeworsk" S.A. w Przeworsku oraz Zakładów Płyt Pilśniowych S. A. w Przemyślu.
Wyraźnie została ograniczona ilość odpadów:
typu wysłodki- o ok. 17000 Mg (kod odpadu-020404),
wapno defekacyjne, kreda cukrownicza - o ok. 3600 Mg (kod odpadu-020402),
żużel- o ok. 36000 Mg (kod odpadu-100101).

Odpady niebezpieczne:
Udział odpadów niebezpiecznych w odpadach pochodzenia przemysłowego wynosi:
0,29 % w wytworzonych,
18,81 % w zagospodarowanych (wykorzystanych + unieszkodliwianych bez składowania).
Składowanie odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne w większości składowane są tymczasowo na terenie zakładów wytwarzających.
W 2001 r. zmagazynowano 103,602 Mg odpadów w miejscach do tego specjalnie wydzielonych.
Jedynie Jednostka Wojskowa Nr 1947 w Przemyślu przekazała do składowania odpad o kodzie 170105 (odpady materiałów budowlanych zawierających azbest) w ilości 8,6 Mg Jednostce Ratownictwa Chemicznego przy ul. Kwiatkowskiego 8 w Tarnowie.
« powrót