Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego (streszczenie)


Lokalizacja: dolnośląskie
Więcej informacji: http://www.umwd.pl

Ogólnymi celami planu są:
- przedstawienie nadrzędnych, z punktu widzenia regionu, zadań z zakresu gospodarowania odpadami, stanowiących punkt odniesienia dla konstruowania bardziej szczegółowych planów powiatowych i gminnych gospodarki odpadami, w których przedstawione będą dalsze ustalenia dotyczące poszczególnych rozwiązań zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- wskazanie obiektów regionalnych zalecanych do wprowadzenia do planów gminnych i powiatowych dla zapewnienia lokalizacji tych obiektów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
- dostarczenie informacji o planowanych rozwiązaniach gospodarki odpadami, opartych na zasadach ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, do innych strategicznych opracowań rozwoju gospodarczego i przestrzennego województwa,
- wskazanie zasad udzielania wsparcia finansowego ze środków publicznych inwestycjom z zakresu gospodarki odpadami

wyróżniono w WPGO trzy zasadnicze strumienie odpadów, gospodarowanie którymi omówiono odrębnie, tj:
- odpady z sektora komunalnego, do którego zaliczono: odpady komunalne, odpady opakowaniowe oraz komunalne osady ściekowe,
- odpady z sektora gospodarczego,
- odpady niebezpieczne (z sektora komunalnego i gospodarczego).


Roczną ilość odpadów komunalnych w województwie szacuje się na poziomie 1,15 mln Mg, a odpadóww gosodarczych na 32,58 mln Mg (z czego odpady niebezpieczne stanowią około 1,15 % odpadów sektora gospodarczego).

« powrót