Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego (streszczenie)


Lokalizacja: podlaskie
Więcej informacji: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/programy_plany/

W roku 2001, w woj. powstało ok. 429,8 tys. Mg odpadów komunalnych. Na terenach miejskich wytworzono 314,7 tys. Mg odpadów (73,2%), a na terenach wiejskich 115,1 tys. Mg (26,8%) odpadów komunalnych. Oznacza to, że ok. 11,8% odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (wg informacji samorządów nawet 40,3%). W Polsce, wskaźnik ten szacowany jest na ok. 10%.

Sposób zbiórki odpadów w województwie jest typowy dla warunków polskich i nie odbiega pod względem technicznym (stosowanych pojemników, samochodów) od standardów przyjętych w krajach Unii Europejskiej. Na terenach wiejskich stosowane są do zbierania odpadów często duże pojemnościowo kontenery (KP-7) rozmieszczone w dogodnych do ich odbioru miejscach, ale niewygodne dla mieszkańców (konieczność donoszenia/dowożenia odpadów z większych odległości). Natomiast na terenach miejskich stosowane są poza w/w, pojemniki zbiorcze o mniejszej pojemności, ale rozmieszczone przy posesjach. Biorąc pod uwagę, że zależnie od źródła danych, w województwie zbiera się od 59,7% do 88,2% odpadów wytworzonych należy uznać, że przyjęte sposoby zbiórki są niedostateczne.

W roku 2002 odzyskano łącznie 3 061 Mg materiałów, które poddano recyklingowi oraz 6 100 Mg kompostu, co stanowiło 1,9% szacowanej masy wytworzonych odpadów. Odzysk odpadów prowadzono w dwóch Zakładach Utylizacji Odpadów Komunalnych (w Suwałkach i Hryniewiczach) oraz w 33 jednostkach administracyjnych. Zbiórka obejmowała przede wszystkim: makulaturę, złom, szkło, puszki aluminiowe, butelki PET. Wg informacji samorządów zebrano selektywnie ok. 981 Mg surowców wtórnych.

Głównym sposobem zagospodarowania odpadów jest ich składowanie. W roku 2001 przyjęto na składowiska 256 173,9 Mg odpadów, co stanowiło ok. 60% szacunkowej ilości odpadów. Odpady deponowano na 126 składowiskach. Stan organizacyjno - techniczny składowisk oraz ich zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko jest w wielu przypadkach niewystarczające.

« powrót