Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2003 - 2010 (streszczenie)


Lokalizacja: lubuskie
Więcej informacji: http://www.lubuskie.pl/

1. Wstęp


Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego powstaje jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Integralną częścią Planu Gospodarki Odpadami dla woj. lubuskiego są załączniki:

 • Załącznik 1: Przyjęte założenia

 • Załącznik 2: Bilans odpadów dla poszczególnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów

 • Załącznik 3: Wykaz przedsiębiorstw gospodarki odpadami


2. Stan aktualny


W województwie lubuskim zamieszkałym przez 1024,6 tyś osób przeważa ludność zamieszkała na terenach miejskich (65%).
W roku 2001 w województwie zebrano 1394,3 tys. m3 stałych odpadów komunalnych (szacunkowo 362,5 tys. Mg) i 664,2 tys. m3 odpadów komunalnych płynnych (US w Zielonej Górze, 2002). W przeliczeniu na 1 mieszkańca, ilość wytworzonych komunalnych odpadów stałych w roku 2001 wyniosła 1,361 m3 (0,354 Mg). Dla porównania, w omawianym roku w Polsce zebrano średnio na 1 mieszkańca 1,289 m3 odpadów komunalnych (0,316 Mg) (GUS, 2002).


Biorąc pod uwagę wskaźniki emisji odpadów przyjęte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oszacowano ilość wytwarzanych na terenie woj. lubuskiego odpadów, z podziałem na tereny miejskie i wiejskie. Oszacowano, że w przyjmowanym jako bazowy rok 2001, w woj. powstało ok. 360,1 tys. Mg odpadów komunalnych. Na terenach miejskich wytworzono 280,5 tys. Mg odpadów (77,9%), a na terenach wiejskich 79,6 tys. Mg (22,1%) odpadów komunalnych.
W tab. 2.1. zamieszczono informację o szacunkowych ilościach poszczególnych strumieni odpadów powstających w woj. lubuskim.Tab. 2.1. Sumaryczna masa poszczególnych strumieni odpadów

L.p. Nazwastrumienia Masa wytworzonych odpadów komunalnych
(Mg) %
1 Odpady niebezpieczne 2 698 0,75
2 Odpady budowlane 40 720 11,31
3 Odpady wielkogabarytowe 18 580 5,16
4 Drobna frakcja popiołowa 45 255 12,57
5 Odpady mineralne 14 184 3,94
6 Odpady aluminiowe 1 048 0,29
7 Odpady stalowe 3 605 1,00
8 Metal 10 086 2,80
9 Opakowania szklane 25 340 7,04
10 Szkło nieopakowaniowe 1 680 0,47
11 Odpady tekstylne 9 665 2,68
12 Opakowania z tworzyw sztucznych 12 690 3,52
13 Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 39 440 10,95
14 Opakowania kompozytowe 3 701 1,03
15 Opakowania papierowe 32 978 9,16
16 Papier i karton niepakowaniowy 22 733 6,31
17 Odpady zielone 8 101 2,25
18 Domowe organiczne 67 579 18,77
Razem 360.083 100,0

Na obszarze woj. lubuskiego zorganizowaną zbiórką odpadów objętych jest od 30 - 100% mieszkańców poszczególnych gmin województwa. Sposób zbiórki nie odbiega pod względem technicznym (stosowanych pojemników, samochodów) od standardów przyjętych w krajach Unii Europejskiej.
Ze względu na brak danych o ilości zebranych selektywnie odpadów w roku 2001, w Projekcie Planu posłużono się danymi za rok 2000. W roku tym zebrano w województwie łącznie co najmniej 29 tys. Mg surowców wtórnych (bez metali), co stanowiło 7% masy zebranych odpadów (w Polsce 1,2%) (GUS, 2002). Recyklingowi organicznemu poddano w województwie ok. 30 tys. Mg odpadów biodegradowalnych (22,8% masy odpadów organicznych).
Dotychczasowe wyniki ankietyzacji wykazały, że zbiórka selektywna odpadów prowadzona jest w 29 gminach (45%), a w 3 gminach (5%) jest w trakcie tworzenia.Podstawowym narzędziem służącym gospodarowaniu odpadami powinien być Plan (Program) Gospodarki Odpadami. Wg przesłanych ankiet, w woj. lubuskim:

 1. Posiada Program - 13 gmin (20%)

 2. Jest w trakcie tworzenia - 1


Ponadto na terenie województwa funkcjonują plany ponadgminne. Powiatowe plany gospodarki odpadami obejmują obszar 32 gmin (powiaty: krotoszyński, świebodziński, żagański i żarski), a plan dla CZG-12 opracowano dla 12 gmin.W województwie funkcjonują aktualnie trzy Zakłady Zagospodarowania Odpadów:

 1. w Długoszynie (Stacja sortowania odpadów użytkowych, Kompostownia odpadów).

 2. w Gorzowie Wlkp. (Linia do doczyszczania surowców wtórnych, Kompostownia pryzmowa, Deponator odpadów, niebezpiecznych, Prasa surowców wtórnych, Sortownia, Centrum recyklingu odpadów materiałów budowlanych ).

 3. i w Zielonej Górze (Sortownia odpadów ze zbiórki selektywnej, Punkt czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, Kompostownia komorowa otwarta z napowietrzaniem).

Analiza zdolności przerobowych powyższych zakładów wykazała, że są one aktualnie niedociążone.

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest ich deponowanie na składowiskach. W roku 2001 eksploatowano 58 składowisk o łącznej powierzchni 167,5 tys. ha (US w Zielonej Górze, 2002). W tab. 2.2. przedstawiono syntetyczną charakterystykę składowisk (na podstawie ankietyzacji gmin).Tab. 2.2. Syntetyczna charakterystyka składowisk (na podstawie ankietyzacji)

Wyszczególnienie Ilość składowisk
Składowiska komunalne 85
Składowiska komunalno - przemysłowe 4
Składowiska o uregulowanym statusie prawnym 28
Uszczelnienie naturalne 26
Uszczelnienie inne 14
Brak uszczelnienia 49
Urządzenia do uszlachetniania odpadów 7
Ujęcie odcieków wysypiskowych 26
Instalacja odgazowująca 6
Powierzchnia eksploatowana 146,38 ha
Ilość nagromadzonych odpadów 3 717 064 Mg
Pojemność do wykorzystania 3 033 569 Mg
Oczyszczalnie ścieków obsługiwały w roku 2001 59,8% mieszkańców województwa lubuskiego, w tym na terenach miejskich 86,4%,a na obszarach wiejskich - 11,3%. Ogółem w województwie funkcjonowały 88 oczyszczalni, o łącznej przepustowości 63 944 m3/dobę (US w Zielonej Górze, 2002). W oczyszczalnich powstało 13 388 Mg s.m. osadów ściekowych. Sposób postępowania z osadami przedstawiono w tab. 2.3.Tab. 2.3. Sposób postępowania z osadami ściekowymi z oczyszczalni ścieków komunalnych w roku 2001 (Mg s.m.) (GUS, 2002)


Wyszczególnienie Masa
Wykorzystane na cele przemysłowe 359
Wykorzystane na cele rolnicze 1 674
Kompostowanie 1 552
Składowano 8 885
Nagromadzono na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych
(składowiska, poletka, laguny, stawy osadowe)
30 856
Wg GUS w województwie lubuskim w roku 2001 wytworzono 802 400 Mg odpadów przemysłowych (w tym 8 363,6 Mg odpadów niebezpiecznych, co stanowiło 1,04% wytwarzanych odpadów przemysłowych) (tab. 2.4.). Z ogólnej ilości wytwarzanych odpadów z sektora przemysłowego wykorzystano gospodarczo 703,0 tys. Mg odpadów (87,6 %), unieszkodliwieniu poddano 87,6 tys. Mg (10,9 %), z czego metodami termicznymi unieszkodliwiono 7,0 tys. Mg (0,9 %), poddano kompostowaniu 1,0 tys. Mg (0,1 %), a na składowiskach zdeponowano 75,4 tys. Mg (9,4 %).W roku 2001 w województwie wytworzono najwięcej odpadów w przemyśle drzewnym, celulozowym i papierniczym (ok. 31%), powstających przy poszukiwaniu wydobyciu surowców mineralnych energetyki cieplnej (ok. 24%) oraz odpadów nieorganicznych z procesów termicznych (ok. 17%). W roku tym stanowiły one ok. 72% wszystkich odpadów z sektora przemysłowego.Tab. 2.4. Masa odpadów wytworzonych na terenie województwa lubuskiego w roku 2001 (wg grup głównych z wyłączeniem odpadów komunalnych) (GUS)Grupa Nazwa odpadu Mg %
01 Odpady powstające przy poszukiwaniu wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców mineralnych 193 000 24,05
02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności 134 300 16,74
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli 246 200 30,68
04 Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego 3 600 0,45
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 1 800 0,22
10 Odpady nieorganiczne z procesów termicznych 138 900 17,31
12 Odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych 200 0,02
13 Oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12 ) 100 0,01
15 Odpady opakowań, sorbentów, tkanin, materiałów filtracyjnych i ochronnych nie ujęte w innych grupach 400 0,05
16 Odpady różne nie ujęte w innych grupach 11 300 1,41
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych 28 600 3,56
19 Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczenia ścieków i gospodarki wodnej 44 000 5,48
Razem 802 400 100
W roku 2001 na obszarze województwa lubuskiego funkcjonowały 4 składowiska odpadów z sektora gospodarczego oraz 10 składowisk przyzakładowych (WIOŚ, 2001).Termiczne unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz weterynaryjnych odbywa się w spalarni, znajdującej się na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz w spalarni zakładowej na terenie przedsiębiorstwa NOVITA w Zielonej Górze.
Część odpadów przemysłowych, w tym medycznych, kierowana jest do unieszkodliwienia poza obszar województwa, np. do Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów Szpitalnych w Krakowie, zakładu ABB-Ekomed w Toruniu, BSC -Ekopal- Szczecin, -Comal- w Gdańsku, Awas Polska ze Starego Miasta oraz zakładu Vertex w Dębnie.

3. Prognoza


Wykonane szacunki wykazały, że do roku 2010 ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w woj. lubuskim w sektorze komunalnym będzie wzrastała (tab. 3.1.).Tab. 3.1. Prognozowana ilość odpadów komunalnych w woj. lubuskim w latach 2003 - 2010
(tys. Mg)Rok Razem W tym
miasta wsie
2003 398,3 310,6 87,7
2004 412,2 321,9 90,3
2005 426,9 333,9 93,0
2006 437,0 342,5 94,4
2007 447,8 351,9 95,9
2008 459,5 362,0 97,5
2009 472,0 372,9 99,2
2010 485,5 384,6 100,9Prognozuje się również wzrost wytwarzanych osadów ściekowych (tab. 3.2.)


Tab. 3.2. Prognozowaną ilość osadów ściekowych do roku 2015 (Mg s.m./rok)

Rok Masa osadów
2005 38 845
2010 44 833
4. Plan działań


W Projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla woj. lubuskiego określono następujące cele, kierunki i zadania:

Cel ogólny do roku 2010

Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Podany powyżej cel ekologiczny do 2010 roku jest zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych).


Cele na lata 2003 - 2006


 1. Objecie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców województwa.

 2. Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

 3. Osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

 4. opakowania z papieru i tektury: 45%,

 5. opakowania ze szkła: 35%,

 6. opakowania z tworzyw sztucznych: 22%,

 7. opakowania metalowe: 35%,

 8. opakowania wielomateriałowe: 20%,

 9. odpady wielkogabarytowe: 26%

 10. odpady budowlane: 20%

 11. odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22%

 12. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 75% wytworzonych odpadów komunalnych.Cele na lata 2007 - 2010


 1. Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

 2. Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

  • opakowania z papieru i tektury: 50%,

  • opakowania ze szkła: 45%,

  • opakowania z tworzyw sztucznych: 30%,

  • opakowania metalowe: 45%,

  • opakowania wielomateriałowe: 30%,

  • odpady wielkogabarytowe: 50%

  • odpady budowlane: 40%

  • odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50


 3. 3. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 65% wszystkich odpadów komunalnych.


Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze woj. lubuskiego:

Kierunki działań 1. Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

 2. Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym budowa zakładów zagospodarowania odpadów (sortownie, kompostownie, obiekty termicznego unieszkodliwiania odpadów, składowiska o funkcji ponadlokalnej).

 3. Utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami

 4. Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

 5. Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

 6. Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych

 7. Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowalnych.

 8. Modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska, a będą użytkowane do czasu wprowadzenia rozwiązań ponadlokalnych.

 9. Intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych


Przy opracowywaniu planu działań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze woj. lubuskiego kierowano się następującymi przesłankami:

 1. Docelowym rozwiązaniem jest skupienie gmin wokół Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO) wyposażonych w linie do segregacji odpadów lub tylko w urządzenia do doczyszczania surowców wtórnych ze zbiórki selektywnej, urządzenia do konfekcjonowania surowców, instalację do zagospodarowania/unieszkodliwienia odpadów organicznych, tymczasowe pomieszczenia do magazynowania odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów resztkowych. O przyjętej technologii decydować będą inwestorzy.

 2. Na obszarze gmin należących do poszczególnych ZZO odbywa się zbiórka segregacyjna. Sposób zbiórki odpadów zależy od przyjętej w ZZO technologii. Zbierane odpady kierowane będą do zakładów zagospodarowania, gdzie nastąpi ich segregacja i doczyszczanie, a pozostałe odpady kierowane będą na składowiska i do kompostowni

 3. Na terenach wiejskich oraz miejskich z zabudową jednorodzinną preferowane będzie kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie.

 4. Lokalizacja ZZO jest zgodna z zasadą -bliskości- wyrażoną w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628). Przyjęto, że optymalna odległość centrum gminy (po drogach) nie będzie większa niż 30 km od ZZO. W przypadku konieczności dowozu odpadów (lub surowców) z większej odległości, należy rozważyć budowę stacji przeładunkowych. Obiekty te będą integralną częścią ZZO.

 5. Przy doborze gmin do poszczególnych ZZO uwzględniono istniejące lub planowane porozumienia międzygminne oraz opinię gmin wyrażoną w trakcie ankietyzacji oraz dyskusji w trakcie przeprowadzonych Warsztatów.

 6. Założono, że z poszczególnych gmin odpady wysegregowane będą kierowane do ZZO, natomiast pozostałe odpady będą deponowane na lokalnych składowiskach do czasu ich wypełnienia lub konieczności ich zamknięcia z innych powodów. W takim przypadku odpady kierowane będą na najbliższe funkcjonujące składowisko lub na składowisko przy ZZO.

 7. Utrzymanie przez gminy (związki gmin) kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami i daje możliwość dofinansowania deficytowych działalności z zysków z działalności opłacalnej (np. dofinansowanie selektywnej zbiórki i kompostowania z zysków ze składowiska).

 8. Zebrane odpady kierowane będą do Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO). Budowane będą jedynie zakłady o charakterze ponadlokalnym, co spowoduje ich lepsze wykorzystanie oraz obniży jednostkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.


W trakcie opracowywania Projektu niniejszego Planu poddano analizie kilka wariantów lokalizacji ZZO, z których ostatecznie wybrano dwa.
W Wariancie I przeanalizowano możliwości obsługi gospodarki odpadami w województwie lubuskim przez 4 wysoko wyspecjalizowanie i wyposażone Zakłady Zagospodarowania Odpadów (dodatkowy - w miejscowości Marszów), a w Wariancie II przez 5 ZZO (dodatkowo Marszów i Nowe Kurowo).


W analizowanych wariantach, ZZO obsługiwałyby:


Tab. 4.1. Obszary obsługiwane przez ZZO* (proponowany Wariant I)


L.p. Lokalizacja ZZO - docelowa liczba mieszkańców Gminy objęte działalnością ZZO
1 Długoszyn - ok. 170 tys. Kostrzyn n. Odrą, Witnica, Maszewo, Bledzew, Międzyrzecz, Trzciel, Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice, Krzeszyce, Lubniewice, Słońsk, Sulęcin, Torzym, Lubrza, Łagów
2 Gorzów Wlkp. - ok. 210 tys. Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn, m. Gorzów Wielkopolski
3 Marszów (planowany) - ok. 215 tys. Gubin (m. i gm.),Brzeźnica, Gozdnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, Żagań, Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Żary (m. i gm.)
4 Zielona Góra - ok. 430 tys. Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Krosno Odrzańskie, Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól (m. i gm.), Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko, Skąpe, Szczaniec, Świebodzin, Zbąszynek, Sława, Szlichtyngowa, Wschowa, Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra (m. i gm.)

* Ostateczny wybór przynależności do podanego ZZO zależeć będzie od decyzji władz lokalnychTab. 4.2. Obszary obsługiwane przez ZZO* (proponowany Wariant II)L.p. Lokalizacja ZZO - docelowa liczba mieszkańców Gminy objęte działalnością ZZO
1 Długoszyn - ok. 170 tys. Kostrzyn n. Odrą, Witnica, Maszewo, Bledzew, Międzyrzecz, Trzciel, Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice, Krzeszyce, Lubniewice, Słońsk, Sulęcin, Torzym, Lubrza, Łagów
2 Gorzów Wlkp. - ok. 170 tys. Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, m. Gorzów Wielkopolski
3 Marszów (planowany) - ok. 215 tys. Gubin (m. i gm.), Brzeźnica, Gozdnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, Żagań, Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Żary (m. i gm.)
4 Zielona Góra - ok. 430 tys. Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Krosno Odrzańskie, Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól (m. i gm.), Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko, Skąpe, Szczaniec, Świebodzin, Zbąszynek, Sława, Szlichtyngowa, Wschowa, Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra (m. i gm.)
5 Nowe Kurowo (planowany) - ok. 420 tys. Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn (ok. 40 tys.) + powiaty: czarnkowsko - trzcianecki, szamotulski (woj. wielkopolskie), choszczyński, pyrzycki, drawsko - pomorski, łobeski, świdwiński, gryficki, stargardzki (woj. zachodniopomorskie).

* Ostateczny wybór przynależności do podanego ZZO zależeć będzie od decyzji władz lokalnychGminy Skwierzyna, Przytoczno oraz Pszczew zadeklarowały, że powstające na ich terenie odpady będą kierować do planowanego ZZO zlokalizowanego w woj. wielkopolskim w miejscowości Mnichy.W przypadku, gdyby w trakcie realizacji Wariantu I proponowany podział obszaru województwa nie zapewniał osiągnięcia postawionych celów (głównie w przypadku obszaru obsługiwanego ZZO Zielona Góra- ze względu na wielkość), należy przyjąć Wariant Ia i rozważyć budowę kolejnego zakładu, który obsługiwałby obszar powiat nowosolskiego i wschowskiego (po roku 2006).W każdym z rozpatrywanych wariantów wzięto ponadto pod uwagę rozbudowę Zakładu Utylizacji Centrum Usług Proekologicznych Sektora Naftowego CPN -Ekoserwis- sp. z o.o. w Czerwieńsku k/Zielonej Góry. Na podstawie uzyskanych w powyższym zakładzie informacji zakłada się następujący zakres jego działalności:

 1. Oczyszczanie gruntów z zanieczyszczeń ropopochodnymi

 2. Produkcja komponentów do paliw (kraking tworzyw sztucznych wysegregowanych z odpadów komunalnych i z przemysłu)

 3. Produkcja paliwa alternatywnego (RDF) przy wykorzystaniu ściekowych osadów zaolejonych, odpadowych tworzyw sztucznych, trocin, frakcje palnych odpadów komunalnych itp. odpadów.


W sektorze gospodarczym na lata 2003 - 2006 przewidziano niewiele działań inwestycyjnych związanych z gospodarką odpadami:

 1. Szpitale - Wojewódzki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze i SPZOZ w Nowej Soli - planują budowę obiektów do termicznego unieszkodliwiania odpadów. Inwestycja planowane jest w latach 2003-2006.

 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. planuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Czas realizacji zadania określono na lata 2003-2006.

 3. Lubuskie Zakłady Garbarskie w Lesznie Górnym planują modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę o jej stopień biologiczny. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2003-2006.

 4. ZASET Sp. z o.o. z Kożuchowa m.in. przewiduje w latach 2003-2004 zakup i instalacji pieca do pirolizy.5. Koszty inwestycyjneW tabeli 5.1. zestawiono szacunkowe koszty inwestycyjne w gospodarce odpadami na lata 2003 - 2010. Wyniosą one ok. 181 mln PLN dla Wariantu I i 217 mln PLN dla Wariantu II.Tab. 5.1. Koszty wdrażania PGO w latach 2003 - 2010 (tys. zł) (Wariant I)
Rok Sektor komunalny Sektor gospodarczy
Wariant I Wariant II
2003-2006 139 350 154 750 51 155
2007-2010 41 900 61 900 brak danych
Razem 181 250 216 650 brak danych« powrót