Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa małopolskiego na lata 2003 - 2010 (streszczenie)


Lokalizacja: małopolskie
Więcej informacji: http://www.malopolska.pl/OCHRONA+SRODOWISKA/Aktualnosci/Programy/WPGO.htm

Plan Gospodarki Odpadami (PGO) obejmuje województwo małopolskie, położone w południowej części Polski i zajmujące powierzchnię 15 107 km2 (ok. 4,8% powierzchni kraju). Liczba ludności województwa wynosi 3 227 tys. (ok. 8,4% ludności Polski), w tym ok. 30% zamieszkuje jego trzy największe miasta, funkcjonujące na prawach powiatu: stolicę województwa - Kraków oraz Tarnów
i Nowy Sącz.


Terytorialnie województwo małopolskie jest podzielone na: 19 powiatów ziemskich i 3 miasta na prawach powiatów oraz 182 gminy.
Województwo małopolskie jest jednym ze słabiej zurbanizowanych regionów w kraju. Znajdują się tutaj 2 miasta powyżej 100 tys. mieszkańców (Kraków - 741,5 tys. i Tarnów - 121,8 tys.), 6 miast powyżej 30 tys. i 45 miast poniżej 30 tys. mieszkańców. Odsetek ludności miejskiej wynosi ok. 51%. Najbardziej zurbanizowane są powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, najmniej: proszowicki, limanowski i dąbrowski.Przemysł województwa małopolskiego charakteryzuje się stosunkowo wysokim udziałem gałęzi
i branż rozwojowych: przemysł kablowy, telekomunikacyjny, komputerowy, farmaceutyczny, poligraficzny i materiałów budowlanych. Potencjał postępu technicznego i innowacyjności skoncentrowany jest przede wszystkim w Krakowie. Udział przemysłów nierozwojowych, takich jak górnictwa węglowego, syntezy chemicznej (ciężkiej chemii), przemysłu zbrojeniowego - jest mały. Do przemysłów nierozwojowych zaliczane jest również hutnictwo, reprezentowane przez
Hutę im. T. Sendzimira (obecnie PHS), w ostatnim czasie poddana głębokiej restrukturyzacji, zarówno technicznej jak i organizacyjnej. Duże znaczenie odgrywa przemysł spożywczy, elektromaszynowy i produkcji mebli.Przez obszar województwa małopolskiego przebiegają trzy drogi międzynarodowe: E40 (nr 4) Zgorzelec - Medyka, E77 (nr 7) Gdańsk - Chyżne i E462 (nr 96) Głogoczów - Bielsko Biała. Wzdłuż południowej granicy województwa znajduje się 9 drogowych przejść granicznych, z tego 4 przejścia pełnią istotną rolę komunikacyjną.Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO) został sporządzony jako realizacja ustawy
o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U.2001.62.628), która w rozdziale 3, art. 14 - 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 143, poz. 1196) określono termin uchwalenia pierwszego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na
30 czerwca 2003 r.


Dokumentem nadrzędnym wobec Planu Gospodarki Odpadami dla województwa małopolskiego jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami. WPGO uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami.


Wojewódzki plan gospodarki odpadami określa (art. 14.1 ustawy o odpadach):


 1. Aktualny stan gospodarki odpadami.

 2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami.

 3. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.

 4. Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów.

 5. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.


1. Stan aktualny gospodarki odpadami w województwie


1.1. Sektor komunalnyOdpady komunalne

W 2001 roku w województwie małopolskim zebrano ok. 3.242,5 tys. m3 stałych odpadów komunalnych (645 tys. Mg / 211 kg/Ma), co stanowiło ok. 7% ilości odpadów komunalnych
w Polsce. Natomiast oszacowana ilość odpadów wytworzonych wynosiła w 2001 r. ok. 1 075 tys. Mg (332 kg/Ma).


W roku 2001 (US Kraków) zebrano na terenie województwa łącznie 4 tys. Mg surowców wtórnych, co stanowiło 0,6% masy zebranych odpadów (w Polsce 1,4%). Wyniki te plasują woj. małopolskie na 8 miejscu w kraju pod względem ilości zebranych selektywnie odpadów. Selektywne zbieranie odpadów prowadzone jest m.in. w Krakowie, Tarnowie (papier, szkło, metale), Nowym Sączu oraz w Olkuszu, Myślenicach, Dobczycach, Raciechowicach, Słomnikach i Skale. Na terenie województwa małopolskiego funkcjonuje pięć linii do segregacji odpadów komunalnych w Chrzanowie, Kętach, Sułkowicach, Suchej Beskidzkiej i Oświęcimiu. Ponadto, segregacja odpadów prowadzona jest również ręcznie, bez linii do segregacji, przy 18 składowiskach.


Odpady organiczne są w niewielkim stopniu zagospodarowywane. Na obszarze województwa funkcjonują 3 kompostownie (Kraków - wydajność 10 000 Mg/rok., kompostownia należąca do Zakładu Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o.o. z Bolesławia - projektowana wydajność
675 Mg/rok, kompostownia obsługiwana przez Zakład Składowania Odpadów Komunalnych
w Tarnowie).Aktualnie w województwie małopolskim podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest ich deponowanie na składowiskach (99%). Na obszarze województwa funkcjonuje 47 (wg US Kraków - 2002) czynnych składowisk odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 100,2 ha, natomiast wg danych WIOŚ w województwie małopolskim zlokalizowane są 62 (czynne, nieczynne - zrekultywowane, do rekultywacji) składowiska odpadów komunalnych.


Do największych składowisk komunalnych należy zaliczyć:

 • Składowisko odpadów komunalnych BARYCZ w Krakowie,

 • Zakład składowania odpadów komunalnych w Tarnowie - Krzyżu,

 • Składowisko odpadów komunalnych w m. Ujków Stary, gm. Bolesław,

 • Składowisko odpadów komunalnych w Trzebini.


Na tych 4 składowiskach w 2001 r. złożono ok. 50% odpadów komunalnych składowanych w województwie.

Komunalne osady ściekowe

Wg danych GUS (2002), w oczyszczalniach ścieków komunalnych woj. małopolskiego w roku 2001 powstało 21 946 Mg s.m. osadów (8 miejsce w kraju). Około 54% wytworzonych osadów poddanych jest składowaniu, głównie na terenie oczyszczalni (87%). W 2001 roku wykorzystano 5% osadów,
z czego 59% na cele przemysłowe, a 41% na cele rolnicze. Kompostowaniu poddaje się tylko 1% wytworzonych osadów.

1.2. Sektor gospodarczyWg GUS (2002) na terenie województwa małopolskiego w roku 2001 wytworzono 9 881 tys. Mg odpadów z sektora gospodarczego (w tym 719 tys. Mg odpadów niebezpiecznych).
Niezależnie od danych GUS, w ramach niniejszego Planu zebrano informacje dotyczące ilości wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego. Wykorzystano do tego celu bazę danych SIGOP.
Na podstawie uzyskanych danych wyliczono, że w roku 2001 na obszarze województwa małopolskiego wytworzono 9 173, 4 tys. Mg odpadów z sektora gospodarczego, w tym 719,8 tys. Mg odpadów niebezpiecznych. Z wytworzonej ilości odpadów 2,1% magazynowano, 77,3% wykorzystano, 7,3% unieszkodliwiono, natomiast pozostałe 13,3% poddano procesowi składowania. Największa ilość odpadów powstaje w powiecie chrzanowskim (ok. 29% ogólnej ilości odpadów wytworzonych w województwie), olkuskim (26%) oraz w mieście Krakowie (25%).

Główni wytwórcy odpadów z sektora gospodarczego, wytwarzający w sumie ok. 78% odpadów
ZGH BOLESŁAW ok. 26%
Huta im. Tadeusza Sendzimira S.A. ok. 19% (obecnie PHS)
TRZEBIONKA Zakłady Górnicze S.A. ok. 15%
KWK Janina ok. 8%
KWK Brzeszcze ok. 8%Odpady przemysłowe składowane są na 50 składowiskach, a największymi składowiskami są:

 • Stawy osadowe Kujawy Huty im. T. Sendzimira w Krakowie (obecnie PHS)

 • Składowisko "Czajki" Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie

 • Centralne składowisko Huty im. T. Sendzimira w Krakowie (obecnie PHS)

 • Składowisko Zakładów Chemicznych "Alwernia" S.A. w Alwerni

 • Laguna osadowa Oczyszczalni Płaszów w Krakowie

 • Składowisko "Nad Białą" Zakładów Azotowych S.A. w TarnowieW 2001 roku (wg GUS) odpadów powstających z sektora gospodarczego nagromadzonych było
181090,9 tys. Mg. Z nagromadzonych odpadów wykorzystano 3 599,1 tys. Mg.

1.3. Odpady niebezpieczneSzacuje się, że w 2001 roku w strumieniu odpadów komunalnych znajdowało się ok. 8 600 Mg odpadów niebezpiecznych (0,8%).
W sektorze gospodarczym wytworzono 719 tys. Mg odpadów niebezpiecznych, z czego procesowi magazynowania poddano 0,1%, wykorzystano 16,6%, unieszkodliwiono 83,0%, natomiast 0,2% zostało składowane. Największą grupę odpadów stanowią odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej (362 tys. Mg), odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla (198 tys. Mg w 2001 r.) oraz odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych (70 tys. Mg w 2001 roku). Łącznie stanowią one ok. 60% wszystkich wytworzonych odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze gospodarczym.
Największymi wytwórcami odpadów niebezpiecznych są: Huta im. Tadeusza Sendzimira S.A.
w Krakowie (obecnie PHS), MPO Sp. z o.o.w Krakowie (gdyż do 30 września 2001 roku odcieki ze składowisk były uważane jako odpad niebezpieczny, obecnie są one ściekami), ZGH BOLESŁAW w Bukownie, ZA S.A. w Tarnowie-Mościcach ( łącznie wytwarzają ponad 700 tys. Mg, co stanowi ponad 97% ogólnej ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze gospodarczym).W 2000 roku w województwie małopolskim nagromadzonych było 940,7 tys. Mg odpadów azbestowych (6,2% łącznie nagromadzonych w kraju). Gmina Szczucin - nagromadzonych
0,8 do 1,0 mln m3 (objętość odpadów azbestowych oraz mas ziemnych zanieczyszczonych azbestem).Odpady z jednostek służby zdrowia i z jednostek weterynaryjnych w 2001 roku wynosiły 15 319 Mg.
W województwie funkcjonowały 4 obiekty unieszkodliwiania odpadów powstających w placówkach medycznych: Zakłady Utylizacji Odpadów Szpitalnych w Krakowie, Spalarnia Odpadów Poszpitalnych w Gorlicach, Spalarnia w Szpitalu Powiatowym w Limanowej, Instalacja do Termicznej Degradacji Odpadów Szpitalnych SEGHERS Clinic Waste w Tarnowie.

2. Prognozy


2.1 Sektor komunalny


Szacuje się, że ilość odpadów komunalnych w perspektywie do 2014 roku będzie wynosiła:
w 2006 roku - 1 246,8 tys. Mg, w 2010 - 1 359,5 tys. Mg, a w 2014 - 1 485,4 tys. Mg.

Ilość osadów ściekowych w perspektywie do 2014 roku będzie wynosiła:
w 2006 roku - 32 546 Mg s.m, w 2010 - 40 000 Mg s.m, a w 2014 rok - 42 730 Mg s.m.

2.2. Sektor gospodarczy


Szacuje się, że w perspektywie do 2014 roku ilość odpadów powstających w sektorze gospodarczym będzie wynosiła:Odpady inne niż niebezpieczne
2003 - 2006 8 487 tys. Mg/rok
2004 - 2007 8 101 tys. Mg/rok
2008 - 2014 5 799 tys. Mg/rok
Odpady niebezpieczne
2003 - 2006 793 tys. Mg/rok
2004 - 2007 932 tys. Mg/rok
2008 - 2014 1 143 tys. Mg/rok


3. Cele i zadania w gospodarowaniu odpadami


3.1 Sektor komunalny


Odpady komunalne
Cel ekologiczny ogólny do roku 2014
Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie zgodnego z normami europejskimi systemu ich odzysku i unieszkodliwiania.

Cele szczegółowe 2006 2010 2014
Zbieranie odpadów 100% - miasto
95% - tereny wiejskie
100% 100%
Deponowanie odpadów komunalnych na składowiskach 80% 67% 56%
Skierowanie na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995) 82% 75% 45%
Limity odzysku i recyklingu:
opakowania z papieru i tektury
opakowania ze szkła
opakowania z tworzyw sztucznych
opakowania metalowe
opakowania wielomateriałowe
odpady wielkogabarytowe
odpady budowlane
odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych)

45%
35%
22%
35%
20%
26%
20%
22%

50%
45%
30%
45%
30%
50%
40%
50%

55%
50%
35%
50%
35%
55%
45%
55%
Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

 1. Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym.

 2. Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników ulegających biodegradacji.

 3. Wdrażanie systemu eliminacji odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, ich zbierania i przekształcania.

 4. Modernizacja składowisk odpadów komunalnych.

 5. Bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk i rekultywacja składowisk wyłączonych z eksploatacji oraz nieczynnych kwater na składowiskach funkcjonujących.

 6. Edukacja społeczna (zapobieganie powstawaniu odpadów, selektywne zbieranie, itp.).


Zgodnie z celami szczegółowymi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

 1. ilość odpadów deponowanych na składowiskach może wynosić:

  • w 2006 roku - 969,4 tys. Mg,

  • w 2010 - 909,1 tys. Mg,

  • w 2014 roku - 840,1 tys. Mg. W 2014 roku przewiduje się, że w województwie małopolskim bedzie funkcjonowało 10 ponadlokalnych składowisk odpadów komunalnych.

 2. dodatkowy konieczny recykling odpadów ulegających biodegradacji (konieczność budowy instalacji i ich zagospodarowania) powinien wynosić:

  • w 2006 r. - 45 252 Mg,

  • w 2010 - 79 892 Mg,

  • a w 2014 aż 186 269 Mg.


 3. masa pozyskanych odpadów opakowaniowych bedzie wynosiła:

  • w 2006 r. - 107 283 Mg,

  • w 2010 - 54 678 Mg,

  • a w 2014 - 214 083 Mg. 4. Oznacza to konieczność funkcjonowania sortowni o łącznej wydajności:

  • w 2006 r. - ok. 107 tys. Mg,

  • w 2010 - ok. 155 tys. Mg,

  • a w 2014 - ok. 214 tys. Mg.Gospodarka odpadami komunalnymi będzie prowadzona w oparciu o Zakłady Zagospodarowania Odpadów (ZZO), pełniących funkcję ponadlokalną.


Docelowo do 2014 roku proponuje się istnienie 10 ZZO (mapa 1), natomiast do 2006 roku 19 ZZO (mapa 2) w skali województwa.Obszary docelowe (2014r.) obsługiwane przez ZZO
Obszar ZZO Gminy objęte działalnością ZZO
1 Miasto Tarnów oraz gminy powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego
2 Miasto Nowy Sącz oraz gminy powiatów nowosądeckiego i gorlickiego
3 Miasto Kraków oraz gminy powiatów krakowskiego, wielickiego i proszowickiego bez gminy Koszyce
4 Gminy powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego
5 Gminy powiatów myślenickiego i limanowskiego
6 Gminy powiatów oświęcimskiego i wadowickiego
7 Gminy powiatu chrzanowskiego oraz miasto Jaworzno (woj. śląskie)
8 Gminy powiatów olkuskiego i miechowskiego
9 Gminy powiatów brzeskiego i bocheńskiego oraz gmina Koszyce z powiatu proszowickiego
10 Gminy powiatu suskiegoKomunalne osady ściekowe


Cele ekologiczne do 2014 roku


 1. Zmniejszenie stopnia składowania osadów ściekowych na składowiskach.

 2. Minimalizacja magazynowania osadów na oczyszczalniach ścieków.

 3. Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi dla celów przyrodniczych.


Dla obszaru woj. małopolskiego przewiduje się następujące kierunki postępowania z osadami ściekowymi:

 • Kompostowanie wraz frakcją organiczną odpadów komunalnych. Powstały w ten sposób kompost będzie wykorzystywany na potrzeby zieleni miejskiej oraz w rekultywacji składowisk i terenów poprzemysłowych,

 • Termiczna przeróbka. Instalacje termicznego przekształcania osadów winny obsługiwać oczyszczalnie z dużych aglomeracji oraz z rejonów gdzie rozwijane jest rolnictwo ekologiczne, turystyka i z rejonów uzdrowiskowych,

 • Wykorzystanie odpowiednio spreparowanych komunalnych osadów ściekowych do okresowego przesypywania odpadów na składowisku.

 • Wykorzystanie w celach nawozowych i w rekultywacji osadów o odpowiednich parametrach,

 • Deponowanie osadów na składowiskach odpadów komunalnych.3.2 Sektor gospodarczy


Na podstawie analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami wytworzonymi w sektorze gospodarczym i prognoz, wskazano następujące cele do osiągnięcia w perspektywie do 2014 roku:

 1. Udział gospodarczo wykorzystywanych odpadów przemysłowych w 2014 roku na poziomie 90% ogólnej ilości wytworzonych odpadów

 2. Ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów przemysłowych na środowisko.Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

 1. Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji

 2. Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów

 3. Budowa nowych i modernizacja istniejących składowisk odpadów przemysłowych oraz rekultywacja składowisk wyłączonych z eksploatacji.


Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców mineralnych należy wykorzystywać tak jak dotychczas jako:

 • materiał budowlany w budownictwie hydrotechnicznym, komunikacyjnym oraz górnictwie

 • materiał do rekultywacji i rekonstrukcji terenów zdegradowanych

 • surowiec przy produkcji materiałów budowlanych i odzysku minerałów.3.3 Odpady niebezpieczne


W perspektywie do 2014 roku planuje się osiągnięcie następujących celów w zakresie gospodarki odpadami niebiezpiecznymi:

 • Wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i ich bezpieczne unieszkodliwienie

 • Ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów niebezpiecznych na środowisko.

 • Bezpieczne dla człowieka i środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB.

 • Likwidacja istniejących mogilników

 • Minimalizacja ilości powstawania odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznej, eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami pochodzącymi z jednostek służby zdrowia i placówek weterynaryjnych oraz eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

 • Ograniczanie powstawania odpadów z pojazdów samochodowych oraz zwiększanie ich odzysku i recyklingu

 • Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.


Dla realizacji powyższych celów konieczne jest podjęcie następujących działań organizacyjnych i inwestycyjnych.
W odniesieniu do odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych, najistotniejszym zadaniem będzie stworzenie warunków do zbierania tych odpadów od mieszkańców.


W tym celu proponuje się organizację gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON). Przewiduje się potrzebę zorganizowania w województwie małopolskim, w latach 2003
- 2014, ok. 183 GPZON i 3 Stacje Przeładunkowe Odpadów Niebezpiecznych (ZPON). Zbieranie tego rodzaju odpadów może być także prowadzona poprzez sieć handlową. Regularny odbiór odpadów może być realizowany przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych), obsługujący obszar jednego powiatu.
Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie.


W związku z tym, że funkcjonujące składowisko w Szczucinie nie rozwiąże problemu składowania odpadów azbestowych na terenie woj. małopolskiego, należy w latach 2003 - 2012 wybudować na terenie województwa 3 składowiska o łącznej powierzchni 4 ha.
Zostanie wprowadzona ewidencja urządzeń zanieczyszczonych PCB i podjęte zostaną działania techniczne dla eliminacji tych urządzeń i bezpiecznego usuwania olejów odpadowych zawierających powyżej 50 ppm PCB/PCT. Do końca 2010 r. oczyszczone zostaną wszelkie urządzenia i instalacje zawierające te substancje.


W celu unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych proponuje się budowę nowych instalacji lub szersze wykorzystanie istniejących (lokalizacja: Kraków, Tarnów, Oświęcim, Bolesław, Alwernia, Trzebinia). Miedzy innymi przewiduje się budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zgromadzonych na terenie ZCh Alwernia oraz odpadów komunalnych, a także budowę instalacji do witryfikacji popiołów i żużla ze spalarni odpadów niebezpiecznych i innych odpadów nieorganicznych, zlokalizowanej w firmie "DWORY" w Oświęcimiu.
W woj. małopolskim funkcjonujące instalacje przeznaczone do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w pełni pokrywają obecne i przyszłe potrzeby w tym zakresie.

4. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynikające z WPGONakłady na przedsięwzięcia inwestycyjne i nieinwestycyjne określone w WPGO kształtują się łącznie w latach 2003 - 2010 na poziomie 1 235 002 tys. zł, w tym w sektorze komunalnym 988 000 tys. zł,
a w sektorze gospodarczym 247 002 tys. zł (z wyłączeniem zadań dotyczących gospodarowania odpadami niebezpiecznymi). Koszty przedsięwzięć nieinwestycyjnych stanowią nieznaczną część kosztów ogólnych (w latach 2003 - 2006 wynoszą 3 775 tys. zł).
Środki finansowe na pokrycie przedsięwzięć określonych w WPGO będą pochodziły z następujących źródeł: środki gminne (ok. 7%), fundusze ekologiczne (ok. 21%), inwestor strategiczny i środki UE (ok. 56%), środki własne przedsiębiorstw (ok. 16%).

5. Ocena realizacji WPGO


Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:

 • Określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań

 • Określenia stopnia realizacji przyjętych celów

 • Oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem

 • Analizy przyczyn tych rozbieżności.


Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie przez Zarząd Województwa, raz na 2 lata, raportów z realizacji Planu i przedstawiania ich Sejmikowi Województwa.
Pod koniec 2006 roku (zgodnie z wymaganiami ustawowymi) nastąpi aktualizacja planu gospodarki odpadam

« powrót