Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (streszczenie)


Więcej informacji: http://www.mos.gov.pl/odpady/1/

Krajowy plan gospodarki odpadami (KPGO) obejmuje obszar całego kraju.
Został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 oraz z 2002 roku Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz. 984), która wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Termin uchwalenia pierwszego krajowego planu gospodarki odpadami upłynął 31 października 2002 roku.
Podstawę do formułowania zadań KPGO jest "II Polityka Ekologiczna Państwa" oraz rozdział 2 art.5 Ustawy o odpadach.

Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów do opracowania zakresu zadań przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami:
- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,
- zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno - ekonomicznych nie da się uniknąć,
- unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem)
- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno - ekonomiczne, poddać procesom odzysku lub uniszkodliwiania.

Stan aktualny gospodarki odpadammi w Polsce:
w 2000 roku wytworzono ogółem 139 340 tys. Mg odpadów, w tym:
- w sektorze komunalnym - 13 860 tys. Mg odpadów,
- w sektorze gospodarczym - 125 480 tys. Mg odpadów (z czego 1 578 tys. Mg odpadów niebezpiecznych).

Prognoza:
Szacuje się, że łączna ilość odpadów wytworzonych w Polsce wynosić będzie w roku:
2006 - 143 784 tys. Mg,
2010 - 145 317 tys. Mg,
2014 - 171 982 tys. Mg.

« powrót