Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa zachodniopomorskiego (streszczenie)


Lokalizacja: zachodniopomorskie
Więcej informacji: http://www.bip.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?wiad=122

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa zachodniopomorskiego swoim zakresem obejmuje lata 2003-2015 z podziałem na krótkoterminowy do 2006 r i długoterminowy do 2015 r. „Plan” zakłada zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów, ich unieszkodliwianie oraz zapewnienie recyklingu, a także bezpieczne składowanie odpadów nie podlegających procesom odzysku lub unieszkodliwienia z powodów techniczno-ekonomicznych. Jedną z konsekwencji realizacji planu będzie m.in. zamknięcie składowisk nie dostosowanych do nowych wymagań.

Głównym celem „Planu” jest określenie zakresu zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami na terenie województwa, w sposób zapewniający ochronę środowiska, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych jak również z uwzględnieniem poziomu technicznego istniejącej infrastruktury. „Plan” określa działania, które zamierza w ciągu czterech lat podjąć województwo zachodniopomorskie. Działania te pozwolą osiągnąć cele i wykonać zadania w ramach planowanego systemu gospodarki odpadami. Ponadto „Plan” określa harmonogram realizacji poszczególnych zadań (wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za ich wykonanie).

« powrót