Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Etapy konkursu ekologicznego "CZYSTY ŚWIAT 2003-2004"


Jest to trzecia edycja konkursu z zakresu edukacji ekologicznej związanej z problemami odpadów, segregacji surowców wtórnych.

Realizator

Wadowicki Ośrodek Edukacji Ekologicznej
ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice;
; email:biuro@woee.most.org.pl

Więcej informacji: http://www.woee.most.org.pl

Głównym celem podejmowanych działań jest podnoszenie świadomości dzieci, młodzieży i społeczeństwa a przez to ochrona środowiska i przyrody. Podczas trwania całego programu, który jest jednym wielkim konkursem odbywają się akcje przedstawione w programie, a także zajęcia, akcje zaproponowane przez poszczególne szkoły (własna inicjatywa uczniów będzie także punktowana). W miarę możliwości prosi się o poinformowanie rodziców o istniejącym programie i jego etapach.

W programie zostają powtórzone te działania, które według opinii nauczycieli, koordynatorów charakteryzowały się wysokim efektem ekologicznym.

Program rozpoczyna się w miesiącu X 2003, a zakończy w VI 2004.
Każdy 2-miesięczny okres wiąże się z poznaniem i "pracą" nad innego rodzaju odpadem. Podczas trwania całego programu, realizowane będą zadania konkursowe, a także punktowane zadania podjęte wg inicjatywy.

Program obejmuje pracę pod hasłami:

 1. PLASTIK - X-XI 2003

 2. PAPIER - XII-I 2004

 3. BATERIE, ODPADY NIEBEZPIECZNE - II-III 2004

 4. SZKŁO, ALUMINIUM - IV-V 2004

 5. ODPADY ORGANICZNE - VI 2003

Etapy programu


 1. Spotkanie z dyrektorami szkół celem przedstawienie całego programu jego założeń i przewidywanych efektów.


 2. Spotkanie z koordynatorami szkolnymi, rozdanie przygotowanych materiałów zawierających:
  • opis programu, poszczególne etapy

  • regulamin całego programu. (terminy konkursów, punktacja).

  • mapa terenu podległego danej szkole.

  • wzór plakatu, co nadaje się do makulatury, a co nie.

  • wzór plakatu, co z plastiku nadaje się do recyklingu.

  • ulotka na temat użytkowania i odzysku plastiku.

  • ulotka na temat szkodliwości spalania plastiku

  • ulotka na temat powtórnego użycia aluminium.

  • ulotka o odpadach niebezpiecznych min. bateriach

  • ulotka na temat kompostowania, budowy prostego kompostownika.

  • propozycje dodatkowych zajęć z ekologii.

  • ulotki na temat bycia świadomym konsumentem.


 3. Szkolenie dla szkolnych koordynatorów i liderów młodzieżowych w temacie- "Czy wiesz co jesz - nasze rady na odpady".

X-XI 2003 - plastik


"Opakowanie jednorazowe używane są przez kilka chwil, a potem latami leżą na wysypisku."

Zbiórka plastiku


Pierwszym etapem jest ogłoszenie zbiórki tworzyw sztucznych -plastiku. W szkole umieszczony zostanie plakat informujący o zbiórce. Na plakacie znajdą się informacje, jakie tworzywa można przeznaczyć do odzysku, termin trwania zbiórki. Proponuje się, aby dzieci przynosiły tworzywa w piątki, mogą też po lekcjach.
Uczniowie składają przyniesiony surowiec do kontenerów przy szkołach lub wyznaczonym przez dyrektora miejscu np. w workach przeznaczonych do tego celu, dostarczanych do szkoły.
Ilość zebranego surowca zostanie po wywiezieniu na wysypisko zważona, a ilość zapisana i ujęta w punktacji.. Ilość surowca zapisana zostanie w tabeli konkursu przez koordynatora programu.
Termin zbiórki od 15.X do 31.XI 2003. Zebrany surowiec wywożony będzie ze szkół od dnia 1 XII 2003r

"Zielona gazetka"


Gazetka na temat szkodliwości używania plastiku i możliwości zastąpienia go innymi surowcami - zadanie konkursowe.
W tym okresie zbiórki oraz pracy rozprowadzone zostaną ulotki do mieszkańców wsi Gminy Wadowice informujące o szkodliwości spalania plastiku

Plastikowy kiermasz


Podczas obchodów "Dni Ziemi" odbędzie się "Plastikowy kiermasz" mający na celu uświadomienie społeczeństwu, iż opakowania z tworzyw sztucznych są szkodliwe, często nie dające się przetworzyć, chwilowo przydatne, a można je zastąpić opakowaniami bardziej przyjaznymi środowisku.
Pomoc w organizacji kiermaszu można zgłosić u koordynatora projektu telefonicznie.

XII-I 2004 - papier


"Każde 50 kg makulatury to uratowane jedno drzewo."

Zbiórka makulatury


W szkołach ogłoszona zostaje zbiórka makulatury. Wywieszony zostaje plakat o terminie trwającej akcji. Na plakacie znajdują się również informacje, co nadaje się, a co nie do makulatury i w jaki sposób ma być zapakowana.

Termin od 1 XII do 31 I 2004
Prosi się, aby zwrócić uwagę przy zbiórce na następujące sprawy:
 • objaśnienie plakatu, co można, a co nie oddać na makulaturę, aby mogła ona być powtórnie przetworzona.

 • objaśnienie, w jaki sposób zapakować makulaturę - najlepiej w paczki obwiązane sznurkiem lub zapakowane dodatkowo w papier.

 • ma to być makulatura zalegająca w domu u znajomych, a nie wyciągana z pojemników na makulaturę (możne się zdarzyć, iż Straż Miejska będzie z zwracać uwagę na takie fakty i informować szkołę).

 • dokładne omówienie celu i przyczyny oraz sposobu zbiórki makulatury w klasach młodszych.

Makulatura powinna być gromadzona w kontenerach znajdujących się przy szkołach lub w podpisanych workach (nazwa szkoły). Ułatwi to określenie ilości surowca, który zebrała szkoła.
Odbiór makulatury odbywać się będzie od 2-7 II 2004.

Makulatura zostanie zważona, wpisana do tabeli konkursu i potwierdzona przez osobę koordynującą projektem. W kwietniu z okazji obchodów Dnia Ziemi ogłoszone zostaną wyniki, które szkoła zebrała najwięcej makulatury.

Pieniądze ze zbiórki makulatury zostaną przeznaczone na zakup szczepionki dla kasztanowców białych oraz na zakup kontenerów do szkół na selektywna zbiórkę odpadów.

Podczas trwania zbiórki makulatury zostaną rozpowszechnione 2 rodzaje ulotek:
 • "Jak zbierać makulaturę aby była surowcem wtórnym" - opracowanie i rozpowszechnienie krótkich ulotek wśród dzieci i młodzieży.

 • "Papier - dobrym, surowcem wtórnym" - ulotki skierowane do społeczności lokalnej (rozdanie ulotek rodzinie, sąsiadom, tak aby zachęcić ich do uczestnictwa w zbiórce makulatury i prowadzenia na terenie swoich domów segregacji odpadów).

Papierowy kiermasz


W kwietniu z okazji obchodów Dnia Ziemi ogłoszone zostaną wyniki, które szkoła zebrała najwięcej makulatury. Zorganizowany zostanie tzw. "Papierowy kiermasz", pokazujący co można wyprodukować z odzyskanego surowca, czyli papieru.
Propozycję organizacji "Papierowego kiermaszu" można zgłaszać telefonicznie u koordynatora programu (przyznane zostaną punkty wchodzące do ogólnej punktacji konkurs)..
Na kiermaszu planuje się pokaz "produkcji" papieru, produktów pochodzących z makulatury.

Ważne: Ponadto do akcji zachęceni będą nauczyciele z administracją szkół poprzez ustawienie pojemników na zużyty przez nich papier z proponowanym hasłem:
"My też troszczymy się o środowisko".

"Zielona gazetka"


- wykonanie w szkołach n/t konieczności oszczędzania i recyklingu papieru.

Ocena sposobu gospodarowania odpadami w szkole


Będzie to wykonanie prostego audytu wg dołączonego wzoru.

II-III 2004 - baterie, odpady niebezpieczne


"Przyroda może żyć bez Nas - My bez Niej - nie!"

Zbiórka zużytych baterii


Baterie będzie można zbierać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych sklepach na terenie miasta Wadowice lub też przynosić do WOEE.

Rozprowadzone zostaną ulotki do młodzieży i społeczności lokalnej n/t odpadów niebezpiecznych oraz ich wpływu na środowisko. Ilość zebranych baterii zostanie wpisana do arkusza konkursu.

Prelekcje dla nauczycieli i rodziców - odpady niebezpieczne


W II i III proponuje się, aby koordynator uczestniczył w zebraniach rodziców w miejscowościach gdzie produkowane są odpady niebezpieczne.
Rodzice zostaną poinformowani o skutkach niewłaściwego gospodarowania takimi odpadami, szczególnie dla zdrowia dzieci, a także dla środowiska.

Promocja zdrowej i ekologicznej żywności


Proponuje się aby przez okres 1 tygodnia odbywały się apele, spotkania, konkursy związane z tą tematyką. W sklepikach szkolnych powinny się pojawić produkty bez konserwantów, barwników, zdrowe soki, czy ciasta razowe.

Warsztaty "Czy wiesz co jesz - Nasze rady na odpady"


Warsztaty w szkołach przeprowadzają uczniowie i nauczyciele,którzy wzięli udział w przygotowanym przez WOEE szkoleniu.

IV-V - szkło, aluminium


"Opakowanie wielokrotne to wielokrotnie mniej śmieci"

Zbiórka szkła i aluminium


W miesiącach kwiecień, maj w szkołach ogłoszona zostaje zbiórka aluminium. Puszki będą zbierane do kontenerów przy szkołach lub do dostarczonych worków. W szkole zostanie rozpowszechniony plakat plakat n/t zbiórki.

Dla uczniów oraz społeczności lokalnej zostanie przygotowana ulotka o korzyściach recyklingu szkła i aluminium.

Termin trwania zbiórki od 1 IV do 31 V. Odbiór surowców zaplanowano w dniach 2 VI-7 VI 2004. Surowiec zostanie zważony, a ilość poddana punktacji konkursowej.

Warsztaty "Nasze rady na odpady"


Są one organizowane na składowisku odpadów komunalnych w Choczni.

Tworzenie mapy "dzikich wysypisk"


Objaśnienie zadania "Dzikie wysypiska".

Każda szkoła otrzymuje lub tworzy mapę terenu gdzie zlokalizowane zostały dzikie wysypiska. Osoby koordynujące w szkołach pracując z dziećmi i młodzieżą mają za zadanie nanieść na mapę "dzikie wysypiska" i miejsca wymienione w legendzie mapy.

Sposób pracy nauczyciela jest dowolny (np. indywidualnie, przez grupę, przez klasę).

Ocenie podlegać będzie nie ilość, lecz jakość pracy. Mapa opracowywana będzie przez okres od V-VI 2004 r. Po danym terminie mapy winny być złożone u osoby koordynującej projektem.

"Dzikie wysypiska" likwidowane będą przez odpowiednie służby. Dzięki pracy dzieci i nauczycieli łatwiej będzie miejsca te zlokalizować i zabezpieczyć. Sporządzenie mapy poddane będzie punktacji. Klasy młodsze mogą tworzyć mapy na wspólnych spacerach, wycieczkach, starsze nawet przez samodzielne zgłaszanie.

LEGENDA
 1. dzikie wysypisko śmieci,

 2. zanieczyszczone ujęcia wodne,

 3. wysypiska odpadów poprodukcyjnych, niebezpiecznych,

 4. miejsca proponowane do objęcia ochroną (mogą to być skały, drzewa, kapliczki, siedliska zwierząt, stanowiska roślinne).

Przez "dzikie wysypisko" rozumieć należy nagromadzenie śmieci poza miejscami, które przeznaczone zostały do ich gromadzenia tzn. poza koszami, kontenerami, pojemnikami i legalnymi wysypiskami śmieci.

Niebezpiecznymi odpadami, które mogą również znajdować się w naszych codziennie produkowanych śmieciach są:
 • farby, lakiery
 • rozpuszczalnik np. benzyna zmywacz do paznokci, kleje
 • baterie, akumulatory samochodowe
 • środki ochrony roślin, owadobójcze
 • neonówki
 • trucizna na szczury
 • chemikalia
 • termometry
 • lekarstwa
 • puszki po sprayach
 • środki do prania

Ważne: Należy szczególną uwagę zwrócić uczniom, aby sami nie podejmowali działań celem usunięcia śmieci.

Organizacja "Dnia Ziemi"


Jak co roku ogłoszony zostanie konkurs na scenariusz obchodów tego święta. Nagrodzeni nauczyciele będą mogli zrealizować swoje pomysły przy wsparciu środków GFOŚ.

VI 2004 - odpady organiczne


"Czysta Gmina-czysty Świat"

Czysta gleba - poradnik domowego kompostowania


W teczce przeznaczonej dla koordynatorów będzie również ulotka na temat odpadów organicznych i sposobu wykonania prostego "kompostownika".
Szkoły, które wykonają "kompostownik" otrzymają dodatkowe punkty liczone do punktacji ogólnej.
Budowę kompostownika każda szkoła może rozpocząć w dowolnym terminie.

Podsumowanie konkursu


Zebranie arkuszów konkursowych i wyłonienie zwycięzców - "Szkoły propagującej ekologiczny styl życia" wystawy prac plastycznych i, dzieci i młodzieży w Wadowickim Centrum Kultury ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród.

Po zakończeniu wszystkich zadań konkursowych należy przesłać lub dostarczyć wypełnioną tabelę konkursową do osoby koordynującej programem.

Podsumowanie akcji, wyłonienie szkół - liderów ekologicznych, przewiduje się w ostatnim tygodniu roku szkolnego.

Pamietaj - KAŻDEJ GODZINY...
 • 1800 dzieci umiera wskutek chorób i niedożywienia

 • 120 milionów dolarów wydaje się na zbrojenia

 • stwierdza się 120 nowych przypadków raka

KAŻDEGO DNIA...
 • 25 000 ludzi umiera z powodu braku lub zatrucia wody

 • powstaje 10 ton odpadów radioaktywnych

 • 250 000 ton kwaśnego deszczu spada na ziemię, zatruwając lasy i jeziora

 • 550 000 zwierząt umiera w męczarniach w laboratoriach naukowych

Za dziesięć lat dojdziemy do punktu, z którego nie będzie powrotu...

Uwaga! Ogłaszamy! Zbiórka opakowań plastikowych w naszej szkole!


"Opakowania jednorazowe używane są przez kilka chwil, a potem latami leżą na wysypisku."

WAŻNE!

 • Opakowania plastikowe przynosimy tylko w piątek lub po lekcjach.
 • Aby surowce można było ponownie przetworzyć muszą być czyste. Trzeba je po prostu umyć!

Do odzysku plastiku nadają się:
 • butelki ze sztucznego tworzywa (jednorazowe)

 • butelki po płynie do zmywania naczyń

 • folie opakunkowe

 • folie przeźroczyste

 • reklamówki plastikowe

 • opakowania po śmietanie, jogurcie, kefirze itp.

 • woreczki foliowe

nie nadaje się: PCV (polichlorek winylu) jest używany do produkcji:
 • wykładzin podłogowych

 • płytek podłogowych

 • rur instalacyjnych

 • futryn okiennych i drzwiowych

 • zabawek

Podczas topienia się pcv wydzielają się śmiertelne opary!

Uwaga! Ogłaszamy zbiórkę makulatury!


"Każde 50 kg makulatury to uratowane jedno drzewo"Do odzysku papieru
NADAJĄ SIĘ

Czasopisma ilustrowane
Gazety
Kartony
Katalogi
Książki
Pudełka
Tapety
Papier
Zeszyty
Tektura
Pocztówki
Plakaty
NIE NADAJĄ SIĘ

Papier brudny
Kartony po mleku
Kartony po napojach
Kartony po soczkach


WAŻNE!
KOCHANI! Nie wyciągamy makulatury z kontenerów!! Makulaturę pakujemy w paczki przewiązane sznurkiem!!

Uwaga! Ogłaszamy! Zbiórka opakowań szklanych w naszej szkole!


"Czas na szkło"

 • opakowania szklane przynosimy tylko w piątek lub po lekcjach
 • zanim wrzucisz szkło do kontenera sprawdź czy jest czyste

Do pojemników na opakowania szklane należy wrzucać:
 • słoiki po dżemach

 • słoiki po pokarmach dla dzieci

 • słoiki po innych artykułach spożywczych

 • butelki po winie i alkoholu

 • butelki po piwie

 • butelki po sokach i napojach gazowanych

Do recyklingu nie nadają się:
 • naczynia żaroodporne

 • kryształy, kieliszki i szklanki

 • porcelana i fajans

 • doniczki

 • ceramika, płytki ceramiczne

 • lustra

 • świetlówki i żarówki

 • kineskopy

 • szyby okienne, szyby samochodowe, szkło zbrojone

Chroń środowisko - szkło wrzucaj do pojemników!

Regulamin konkursu plastycznego


 1. Konkurs organizowany jest dla dzieci w przedziale klas I-III oraz IV-VI.

 2. Każda praca wykonana w konkursie ma dotyczyć tematu:
  • Klasy I-III - "Zielony promień"
  • Klasy IV-VI - "Śmieci!"

 3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną umożliwiającą ich wydruk w kolorze czarno-białym.

 4. Jeden uczestnik może przedstawić dowolną ilość prac.

 5. Prace wyróżnione zostaną nagrodzone i dodatkowo opublikowane w materiałach pokonkursowych.

 6. Prace w formacie A4 prosimy dostarczyć do dnia 12 grudnia b.r. do siedziby Wadowickiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy ul. Teatralnej 1 ( dyżury pełnione w Ośrodku codziennie w godz. 13.00-15.30)

Konkurs jest organizowany w ramach akcji "CZYSTY ŚWIAT". Fundatorem nagród jest Urząd Gminy Wadowice oraz spółka "EKO".


Typy odpadów: Papier, Szkło, Metale, Tworzywa
Lokalizacja: podkarpackie

« powrót