Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Baterie - jak je zbieramy?


 

Najważniejsze – baterii i akumulatorków nie wyrzucać do kosza ze śmieciami!

 

Powstają one w głównej mierze jako odpad wytwarzany przez gospodarstwa domowe. Baterie i akumulatory małogabarytowe zużywane są także w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie i usługach serwisowych,  w służbie zdrowia, w siłach zbrojnych i wszelkiego rodzaju  służbach mundurowych, jak również w szkolnictwie oraz w  instytucjach kulturalnych.

Wszyscy ponosimy więc  cząstkę odpowiedzialności za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii.

Od dziś żadna zużyta przez Ciebie bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci !

O tym, gdzie i w jaki sposób można pozbyć się zużytych baterii dowiedzą się Państwo, dzwoniąc do urzędu gminy w miejscu swego zamieszkania lub kontaktując się z firmą, która odbiera od Państwa zmieszane odpady komunalne.

Ważnym problemem  do rozwiązania, w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu  i unieszkodliwianie odpadów nazywanych popularnie niebezpiecznymi.  Stopień szkodliwości tych odpadów jest bardzo zróżnicowany. Zależy on od ich składu chemicznego, rodzaju i wielkości emisji, cech fizycznych i innych właściwości.  Największa masa odpadów niebezpiecznych powstaje w wyniku działalności przemysłu. W wyniku badań prowadzonych w wielu  regionach kraju stwierdzono, iż  odpady niebezpieczne występują także w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, w których stanowią ok. 2 % masy. Właśnie w tej frakcji odpadów komunalnych występują  zużyte i przeterminowane akumulatory i baterie, które nie zostały wcześniej zebrane selektywnie.