Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Czysta Gmina


 Kwestie ochrony środowiska oraz prawidłowej gospodarki odpadami w naszym kraju spoczywają ustawowo na samorządach lokalnych. Zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2011r. Nr 152, poz. 897) poza obowiązkami : zorganizowania odbioru odpadów od mieszkańców, budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów, osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, nakłada na gminy obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi i ich selektywnego zbierania.  Gminy mają w tym wypadku obowiązki natomiast nie mają odpowiednich narzędzi by wywiązywać się z tych obowiązków w sposób efektywny.

Fundacja Nasza Ziemia opracowała narzędzie - program edukacyjno-informacyjny, którego celem jest wsparcie samorządów gmin w realizacji ich ustawowych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości i porządku. Nosi on nazwę „Czysta Gmina” i prowadzony jest przez Fundację od 1999 roku. Z jego doświadczeń skorzystało już ponad 70 samorządów w Polsce. W 2000 roku program zdobył wyróżnienie „Złotego Liścia” Ministerstwa Środowiska.

 W czerwcu 21012 roku, w odpowiedzi na nowe wyzwania stojące przed gminami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w ginach, rozpoczął się projekt audytowy Czysta Gmina, który jest pierwszym krokiem do pełnej realizacji programu w gminach.

Koncepcja programu „Czysta Gmina” powstała w oparciu o doświadczenia wielu gmin, z którymi mieliśmy kontakt. W latach 1999-2000 Fundacja Nasza Ziemia przygotowała oraz zrealizowała z sukcesem projekt pilotażowy w gminie Izabelin, wspierany przez firmę Bayer. W roku 2000, wykorzystując doświadczenia izabelińskie, kolejne gminy przystąpiły do wdrażania naszego programu, między innymi Konstancin-Jeziorna, Tarczyn i Brwinów oraz gminy zrzeszone w Celowym Związku Gmin CZG-12. Od roku 2006 przy współpracy Fundacji gmina Wołomin prowadzi projekt „Czysty Wołomin”.  Opinie gospodarzy były i są niezwykle przychylne, a sam projekt „Czysta Gmina” spotkał się z dużą aprobatą ze strony jego uczestników i w chwili obecnej obejmuje całokształt działań edukacyjnych na terenie gminy (www.czystywolomin.pl )

 Wiele lokalnych problemów ekologicznych można i trzeba rozwiązywać przy aktywnym udziale mieszkańców. Nie wystarczy jedynie uprzątać śmieci, trzeba przede wszystkim zadbać o pracę u podstaw - zapobiegać pojawianiu się nowych, zmienić świadomość społeczeństwa. Kary w tym przypadku nie stanowią optymalnego czy nawet wystarczającego rozwiązania. Najważniejsza jest edukacja środowiskowa mieszkańców. To samo dotyczy też selektywnej zbiorki odpadów, której sukces zależy przede wszystkim od osobistego zaangażowania się w nią mieszkańców. To kluczowe założenia działania Fundacji Nasza Ziemia w projekcie „Czysta Gmina”.

 

Dlaczego Czysta Gmina?   To program:

1. „skrojony na miarę”, uwzględniający lokalne uwarunkowania i  wykorzystujący indywidualny potencjał  gminy

2.  angażujący różne grupy społeczne, od urzędników samorządowych, radnych, szkoły i przedszkola po organizacje społeczne

3. wykorzystujący różnorodne narzędzia edukacji ekologicznej tj.:  szkolenia, konkursy, wystawy, pikniki, happeningi, koncerty, akcje ulotkowe, plakatowe, półkolonie

4. będący doskonałym sposobem na promocję gminy.