Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Elektrośmieci


Ustawy
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym                                       (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1495 tj.)
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej                                                                 (Dz.U. z 2001r., Nr 63, poz. 639)
  • Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 152, poz. 897)
  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                               (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z póź.zm.)
Rozporządzenia
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2005r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  (Dz. U. z 2006r., Nr 46, poz. 332)