Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012


Założenia

W świetle nowych przepisów prawa gminy przejmują na siebie obowiązek pełnej odpowiedzialności za odpady komunalne powstające na ich terenie. Gminy mają do spełnienia ważne i trudne zadania związane z organizacją systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów. Ważne jest, aby gminy realizowały swoje obowiązki zgodnie z wytycznymi  prawa, budując społeczną akceptację i zaangażowanie wokół problematyki ochrony środowiska, segregacji i zagospodarowania odpadów.

Fundacja Nasza Ziemia widząc potrzebę wsparcia i promocji gmin, operatorów komunalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw, które działają zgodnie z prawem i z wzorcowym zaangażowaniem całej społeczności lokalnej wdrażają nowe systemy gospodarki odpadami stworzyła projekt audytowy Czysta Gmina.

Celem projektu audytowego jest w pomoc samorządom gminnym w wypracowaniu dobrych rozwiązań w procesie wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami, monitoring jego  zaawansowania i wskazanie elementów, wymagających szczególnego wsparcia. Celem długofalowym projektu jest wypracowanie wzorca postępowania i katalogu dobrych praktyk w skomplikowanym procesie zmiany systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin w całej Polsce.

 

Efekty

Efektem pomyślnej weryfikacji działań podejmowanych przez uczestników audytu jest nadanie statusu Czystej Gminy, Operatora Czystej Gminy i Przyjaciela Czystej Gminy – tym jego uczestnikom, którzy spełniają warunki określone w formularzu audytu – liście kontrolnej oceny zgodnie z jej kryteriami. Status Czystej Gminy, Operatora Czystej Gminy i Przyjaciela Czystej Gminy, otrzymają  Uczestnicy, którzy zgodnie z ustalonymi kryteriami poddadzą się dobrowolnie ocenie przeprowadzonej przez audytorów, a ocena zakończona zostanie wynikiem pozytywnym.

 

Zasięg projektu

Mając na uwadze potrzebę dokumentowania stanu wdrażania na terenie kraju nowych systemów gospodarki odpadami - projekt prowadzony będzie w całej Polsce.

 

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy, które uzyskają status Czystej Gminy, Operatora Czystej Gminy bądź Przyjaciela Czystej Gminy, zostaną umieszczeni na stronie www.recykling.pl i będą promowani we wszystkich formach działalności FNZ oraz partnerów projektu - (strona internetowa, seminaria i szkolenia).

 

Procedury i kryteria oceny audytowej

I. Ocena  Uczestnika dokonywana jest na zasadach całkowitej dobrowolności i opiera się na spełnieniu ustalonych kryteriów. Uzyskanie Statusu Czystej Gminy,  Operatora Czystej Gminy i Przyjaciela Czystej Gminy potwierdzającego zgodność z tymi kryteriami, upoważnia do zamieszczenia nazwy Uczestnika audytu na liście referencyjnej FNZ.

II. Status Czystej Gminy, Operatora Czystej Gminy i Przyjaciela Czystej Gminy potwierdzający zgodność z kryteriami jest ważny przez 1 rok. Jednocześnie  w kolejnych latach można ubiegać się o kolejne nadanie statusu adekwatnie do roku nadania tytułu. Uzyskanie przez  Uczestnika audytu tytułu: Czystej Gminy,  Operatora Czystej Gminy i Przyjaciela Czystej Gminy przez trzy kolejne edycje  audytu (trzy kolejne lata) gwarantuje ważność tego tytułu przez  kolejne 3 lata.

Jeśli w okresie ważności tytułu nastąpią zmiany w zakresie objętym kryteriami, mogące w sposób istotny wpływać na uprzednio przeprowadzoną ocenę, gmina powinna pisemnie o tym fakcie zawiadomić FNZ.

III. Ocena przeprowadzana jest na wniosek Uczestnika. Ocena zakończona jest podpisaniem przez uprawnione strony protokółu. W przypadku pozytywnej oceny protokół zawiera także uzgodnienia dotyczące rodzaju danych, które mogą być ujawnione w ramach opisu zamieszczonego na różnych nośnikach promocji.

 

Co należy zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

Na początek wystarczy w terminie określonym w Regulaminie projektu złożyć stosowny formularz Zgłoszenia.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia rtf.

Formularz zgłoszenia doc.


Regulamin projektu audytowego 2012

Regulamin projektu audytowego 2012 po zmianach