Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Zobacz prawodawstwo dotyczące elektrośmieci


 

Prawodawstwo polskie 


Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym                (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495 tj.)

Podstawowy akt prawny określający obowiązki podmiotów wprowadzających na terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również użytkowników sprzętu i organizacji odzysku, a nadto określający prawne podstawy funkcjonowania rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Ustawa określa zasady związane z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, a w szczególności obowiązki gminy, do których należy udostępnienie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.


Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (z 11 maja 2001 wraz z późniejszymi zmianami)     >> pobierz (pdf, 341 kB)

Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców wprowadzających do obrotu opakowania i produkty w opakowaniach oraz produkty stanowiące zagrożenie dla środowiska, które zostały wymienione w załączniku do tejże ustawy. Wśród produktów objętych regulacją tej ustawy znajdują się również lampy wyładowcze, które podlegają jednocześnie ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

 

Dyrektywy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2002/96/WE (WEEE)     >> pobierz (pdf, 237 kB)
Dyrektywa Unii Europejskiej, która wskazywała na konieczność prowadzenia spójnej dla wszystkich krajach UE polityki gospodarowania ZSEE w celu ochrony środowiska. Dyrektywa określa szereg nowych obowiązków, wśród których najważniejszą rolę odgrywają artykuły 8 i 9, na podstawie których państwa członkowskie zobowiązane są do uchwalenia aktu prawnego nakładającego na producentów obowiązek finansowania kosztów zbierania, przetwarzania, odzysku, recyklingu i przyjaznego dla środowiska usuwania ZSEE pochodzącego z gospodarstw domowych, jak również z innych źródeł np. od instytucji i firm.

Dyrektywa 2003/108/WE (zmieniająca art. 9 dyrektywy 2002/96/WE) 
    >> pobierz (pdf, 160 kB)
Pierwotna dyrektywa 2002/96/WE zbyt szeroko określała obowiązki i odpowiedzialność producentów sprzętu, który nie jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, co mogło narazić przedsiębiorców na poważne ryzyko ekonomiczne. W celu dostosowania dyrektywy do realiów gospodarczych dokonano zmiany brzmienia artykułu 9.
Na mocy nowej regulacji za odpady historyczne powstałe ze sprzętu nie przeznaczonego dla gospodarstw domowych (czyli pochodzące ze sprzętów wprowadzonych przed 13 sierpnia 2005), odpowiadają producenci danego sprzętu w przypadku, gdy zużyty sprzęt jest zastępowany przez nowe odpowiadające im produkty. Producent sprzętu i jego użytkownik mogą na podstawie umowy przenieść w części, bądź w całości obowiązek finansowania gospodarowania zużytym sprzętem na użytkownika tego sprzętu. W każdym innym przypadku za pozostałe odpady historyczne finansowo odpowiadać mają ich użytkownicy tj. firmy i instytucje.

Dyrektywa 2002/95/WE (RoHS)     >> pobierz (pdf, 195 kB)
Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek wydania stosownych aktów prawnych mających na celu ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowy sprzęt po 1 lipca 2006 roku nie może zawierać ołowiu, rtęci, kadmu ani innych wymienionych w Dyrektywie toksyn (artykuł 4 Dyrektywy)

 

Akty prawne w pełnym brzmieniu, związane z elektrośmieciami znajdują sie również na stronach ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzetu Elektrycznego i Elektronicznego SA www.elektroeko.pl