Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Odpady - przepisy ogólne


Ustawy

Rozporządzenia

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2011r. Nr 86, poz. 476)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010r. Nr 249, poz. 1674)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2010r. Nr 249, poz. 1673)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi (Dz.U. z 2010r. Nr 198, poz. 1318)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2010r. Nr 139, poz. 940)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2010r. Nr 137, poz. 924)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 117, poz. 788)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. z 2007r. Nr 247, poz. 1841)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. z 2007r. Nr 133, poz. 930)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego (Dz.U. z 2007r. Nr 101, poz. 688)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2006r. Nr 75, poz. 527 oraz z 2008r. Nr 235, poz. 1614)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2006r. Nr 49, poz. 356)
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. z 2005r. Nr 186, poz. 1553, z 2006r. Nr 38, poz. 264 oraz z 2007r. Nr 121, poz. 832)
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz.U. z 2004r. Nr 197, poz. 2033)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. z 2004r. Nr 192, poz. 1968)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. z 2004r. Nr 128, poz. 1347)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. z 2004r. Nr 16, poz. 154, z 2006r. Nr 136, poz. 965 oraz z 2008r. Nr 23, poz. 136)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. z 2003r. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006r. Nr 46, poz. 333)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowiska odpadów (Dz.U. z 2003r. Nr 61, poz. 549 oraz z 2009r. Nr 39, poz. 320)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. z 2003r. Nr 8, poz. 104 oraz z 2004r. Nr 200, poz. 2061)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz.U. z 2003r. Nr 8, poz. 103)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002r. Nr 236, poz. 1986)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów (Dz. U. z 2002r. Nr 220, poz. 1858 oraz z 2010r. Nr 238, poz. 1588)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. z 2002r. Nr 191, poz. 1595)
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane poprzez składowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 180, poz. 1513)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002r. w sprawie składowiska odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów (Dz.U. z 2002r. Nr 176, poz. 1456)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz.U. z 2002r. Nr 55, poz. 498)
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21marca 2002r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. z 2002r. Nr 37, poz. 339, z 2004r. Nr 1, poz. 2 oraz z 2010r. Nr 61, poz. 380)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. z 2001r. Nr 152, poz. 1735)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz.U. z 2001r. Nr 152, poz. 1734)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206)