Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji


Ustawy
Rozporządzenia
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zbiorczej informacji o masie odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2010r. Nr 258, poz. 1760)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2010r. Nr 225, poz. 1471)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2010r. Nr 202, poz. 1340)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2010r. Nr 198, poz. 1319)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom (Dz.U. z 2010r. Nr 117, poz. 785)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006r. w sprawie istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz.U. z 2006r., Nr 58, poz. 407)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego                         (Dz.U. z 2006r., Nr 46, poz. 332)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz.U. z 2005r. Nr 2, poz. 9)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe (Dz.U. Nr 214, poz. 1807 oraz z 2007r. Nr 128, poz. 894)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005r. Nr 214, poz. 1806 oraz z 2007r. Nr 128, poz. 893)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz. 1206, z 2007r. Nr 128, poz. 892 oraz z 2010r. Nr 198, poz. 1317)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. z 2005r. Nr 162, poz. 1009)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz.U. z 2005r. Nr 62, poz. 554)